Bo, arbeta och leva

Det ska vara möjligt att leva ett bra liv på hela Gotland.

DÄRFÖR HAR VI:
• Satsat 200 miljoner på att utveckla det gotländska näringslivet.
• Tagit beslut om nya hyresbostäder i Klintehamn och Hemse.
• Fört en dialog om serviceutbudet på Gotland över hela ön.
• Byggt ut hamnen i Klintehamn för att möjliggöra mer godstrafik.
• Byggt en kryssningskaj.
• Beslutat om renovering av Hemsebadet.
• Säkerställt att badet i Fårösund fortsatt håller öppet.
• Stärkt vuxenutbildningen, särskilt inom bristyrken.

NU KAN VI SE ATT:
• Gotlands industritillväxt är Sveriges högsta.
• Gotland har näst lägst arbetslöshet i landet.
• Gotland har lägst ungdomsarbetslöshet i landet.
• Campus Gotland satsar på Gotland med fler utbildningar
och pengar till forskning.
• Gotland ökat mest i bostadsbyggande i landet.
• Stöd från regionen har möjliggjort bredbandstillgång
på hela ön.
• Befolkningen på Gotland ökar och två tredjedelar av ökningen
har skett på landsbygden.

SOCIALDEMOKRATERNA VILL:
• Att det byggs fler bostäder både på landsbygden och i Visby.
• Införa en bostadsgaranti för unga.
• Satsa på flera utbildningar på Gotland genom vuxenutbildning
och samverkan med Campus Gotland.
• Arbeta för långsiktiga lösningar för färjetrafiken så att priserna
hålls nere och överfartstiderna korta.
• Ha tätare busstrafik på huvudlinjerna från de större orterna på ön för
att förbättra möjligheterna till pendling både till och från Visby.
• Förbättra närtrafiken så fler kan ta sig från landet till de större orterna.
• Prioritera förbättringar av väg 148.
• Verka för att staten bygger en reservhamn.
• Utveckla de gröna och blå näringarna.
• Verka för etablering av Teknikcollege för att den gotländska
industrin ska få den kompetens de behöver.
• Förenkla myndighetskontakter för våra små företag för ett bättre
företagsklimat.
• Införa en strategi för besöksnäringen.
• Satsa på större möjligheter att nyetablera industri på Gotland.
• Utveckla flygtrafiken så att miljöpåverkan hålls nere men
kommunikationerna är fortsatt goda.
• Öronmärka pengar för landsbygdsutveckling.
• Verka för fler statliga jobb på Gotland.
• Verka för att Svenska Spel ska vara kvar i statens ägo och på Gotland.
• Återinföra grindhämtning av återvinningsmaterial vid alla hushåll.
• Bygga ett nytt badhus i Visby.
• Verka för ett rikt och levande kulturliv över hela ön.

facebook Twitter Email