Vi bygger Gotlands framtid

Gotland ska vara en bra plats att växa upp, leva och bo på. Framtidens bostadsområden är hållbara, blandade, gröna och trygga, med mötesplatser för kultur och rörelse.

BARN
• Vi vill att skolor och förskolor av god kvalitet ska finnas spridda
över ön.
• Vi vill stärka elevhälsan för ett bättre psykiskt och fysiskt mående
för våra barn.
• Vi vill ha en jämlik skola där alla barn får undervisning efter behov.
• Vi vill stoppa vinstuttagen i skolan.
• Vi vill inrätta familjecentraler för att stötta föräldrar och barn.
• Vi vill bygga fler och bättre lekplatser.
• Vi vill ha en avgiftsfri kulturskola för alla barn.
• Vi vill se fler lovaktiviteter för barn och unga.

UNGA
• Vi vill se ett vård- och omsorgscollege på Gotland.
• Vi vill utöka antalet estetiska utbildningar.
• Vi vill skapa fler kulturella sommarjobb för unga.
• Vi vill att det ska finnas fler möjligheter till bostad för unga
och nyinflyttade.
• Vi vill införa en bostadsgaranti för studenter.
• Vi vill underlätta ungas väg in på arbetsmarknaden.
• Vi vill bygga en ny skejtpark i Visby.
• Vi vill att Region Gotland garanterar ett första sommarjobb för unga.

BOSTÄDER
• Vi vill att 500 bostäder ska byggas varje år på Gotland.
• Vi vill ha en aktiv markpolitik med fler färdiga detaljplaner.
• Vi vill se fler vägar till boende för alla.
• Vi vill att det byggs fler bostäder för personer med särskilda
behov.
• Vi vill underlätta bygglovsprocessen.
• Vi vill att minst hälften av regionens marktilldelning går
till hyresrätter.
• Vi vill skapa fler villatomter.
• Vi vill stärka allmännyttan.
• Vi vill ta fram mer industrimark.

KOMMUNIKATIONER
• Vi vill ha en trygg och säker bastrafik med färja.
• Vi vill att det ska finnas möjlighet till kompletterande gröna
avgångar.
• Vi vill verka för reguljärt elflyg till och från Gotland.
• Vi vill utveckla kollektivtrafiken med stomlinjer med tät trafik.
• Vi vill införa anropsstyrd kompletteringstrafik.
• Vi vill att Gotlands kommunikationer säkras utifrån ett beredskapsperspektiv.

facebook Twitter Email