Vi bygger Gotland tryggt

En stark välfärd är en förutsättning för ett tryggt Gotland. Det förebyggande arbetet är grundläggande och ska stärkas för alla åldrar.

TRYGGHET
• Vi vill utveckla regionens samverkan med andra aktörer för att
motverka brottslighet.
• Vi vill utöka samarbetet med föreningsliv, företag och myndigheter
för att förstärka arbetet mot ohälsa.
• Vi vill samverka med bostadsbolagen för att upptäcka våld i nära
relationer.
• Vi vill upprätta en sammanhållen väg till hjälp för utsatta kvinnor.
• Vi vill att det ska vara tryggt att bo över hela ön med ambulans,
räddningstjänst och polis som känns närvarande och tillgängliga.
• Vi vill skapa lågtröskelboende för den som inte får plats på befintliga
akutboenden.
• Vi vill stärka det förebyggande arbetet mot droger.
• Vi vill motverka alla former av segregation.

MEDARBETARE
• Vi vill se bättre villkor och arbetsmiljö inom välfärden.
• Vi vill fortsätta att satsa på kompetensutveckling för regionanställda.
• Vi vill att heltid ska vara en självklarhet och deltid en möjlighet för alla.
• Vi vill se en fortsatt satsning på jämställda löner.

VÅRD
• Vi vill öka antalet utbildningsplatser i allmänmedicin för
att säkra kompetensen på vårdcentralerna.
• Vi vill att en plan tas fram för att öka läkartätheten.
• Vi vill införa ett arbetsmiljölöfte – medarbetare ska orka
och kunna ge patienter vård av god kvalité.
• Vi vill utveckla trygghetspunkterna.
• Vi vill vidareutveckla 1177 för distansoberoende vård.
• Vi vill stärka eftervården efter förlossningar.
• Vi vill införa fler utbildningsanställningar.
• Vi vill kraftsamla mot psykiska ohälsa.
• Vi vill införa ett patienttak per läkare.
• Vi vill påbörja planeringen av en ny vårdcentral på
Visborgsområdet.
• Vi vill att missbruksvården ska stärkas.
• Vi vill utveckla anhörigstödet

ÄLDRE
• Vi vill ta tillbaka kontrollen över äldreomsorgen
– inga upphandlingar till lägsta pris.
• Vi vill stärka kompetensutvecklingen och den medicinska
kompetensen på de särskilda boendena.
• Vi vill ha fasta omsorgskontakter i äldreomsorgen.
• Vi vill stärka kompetensen i demensvården.
• Vi vill ge bättre stöd till äldre med beroendeproblematik.
• Vi vill förstärka anhörigstödet.
• Vi vill se mer tid för social samvaro inom äldreomsorgen.
• Vi vill skapa fler mötesplatser för äldre.
• Vi vill verka för en tvärprofessionell utbildningsavdelning
med fokus på äldre.

facebook Twitter Email