Bifall till vår motion om lågtröskelboende

Idag beslutade regionfullmäktige på Gotland att bifalla vår motion om att utreda hur regionen kan tillskapa platser på lågtröskelboende. För en person i pågående missbruk som inte har ett hem kan varje dag bli en kamp för att hitta en plats att sova. Lågtröskelboende är en humanitär insats och ett alternativ till en otrygg natt utomhus.

Läs hela motionen nedan.

Motion till regionfullmäktige

De som inte får plats på härbärget

En bostad kan urskilja som en grundläggande rättighet och som en nödvändighet för människor för att få möjlighet att uppnå en god levnadsstandard, ett oberoende liv och delaktighet i samhället.

Men för en person i ett pågående missbruk som inte har ett hem kan varje dag bli en kamp bara för att hitta en plats att sova.

Att vara hemlös och ha missbruksproblem kan bidra till en känsla av utsatthet och utanförskap från samhället. Att den hemlöse missbrukaren därutöver kan ha ett flertal misslyckade behandlingsförsök bakom sig minskar inte känslan av utanförskapet. För att råda bot på detta krävs ett flertal lösningar för att kunna göra individuella anpassningar.

Idag finns flera sorters boendestöd för gotlänningar med missbruksproblem. För den som behöver en säng för natten kan man få plats på härbärget Birkagården där man inte behöver vara nykter och drogfri men man måste vara på plats före kl 21.30. På beroendeenhetens boende måste man vara nykter och drogfri.

Idag hänvisas i vissa fall till gatan. För en person som behöver en sängplats efter 21.30 finns idag inget alternativ. För den som inte är nykter och drogfri och normalt sett bor i beroendevårdens boende finns idag inget alternativ än en natt på gatan.

Ibland är det fullt på Birkagården och alla kommer inte in. I perioder är det också personer som av olika skäl inte kan eller får bo på Birkagården och även saknas alternativ. Det kan också gälla personer som kommer ut från psykiatrin, omhändertagande av polisen eller tillnyktring sent på kvällen eller natten.

Det finns en viktig poäng med att man måste vara nykter på beroendeenhetens boende. Där ska man få hjälp med att hitta goda rutiner i sitt liv och få stöd att vara nykter och drogfri. Kravet på drogfrihet är förstås nödvändigt om behandling ska lyckas, men ett lågtröskelboende kan vara ett alternativ för de som inte klarar det.

Lågtröskelboenden är ett alternativ till en otrygg natt utomhus, med alla de risker som det för med sig för liv och hälsa. Lågtröskelboende är således inte ett alternativ till drogfria boenden och behandlingshem. Vård och behandling ska alltid erbjudas alla som vill bli drogfria. Lågtröskelboende är en humanitär insats för dem som inte klara det.

Därför yrkar vi att:

Region Gotland utreder förutsättningarna för att tillskapa platser i härbärge /lågtröskelboende/akutboende till personer som inte har möjlighet att få plats på Birkagården eller regionens egna boende.

Meit Fohlin (S)

facebook Twitter Email