En budget för en stark välfärd och hållbar utveckling

Socialdemokraterna prioriterar välfärden

I grund och botten går det bra för Gotland. Vi har låg arbetslöshet, positiv nettoinflyttning och hög trygghet. Vi har en levande landsbygd, en sjukvård att lita på, skolor där barnen trivs och en äldreomsorg som får goda omdömen av de äldre.

Det kunde gå ännu bättre. Arbetet för att öka bostadsbyggandet har under alliansens ledning havererat. Det är tillväxthämmande men driver också upp priserna på bostäder till nivåer som gör det svårare för unga att flytta hemifrån och det gör det svårare för företag att rekrytera rätt kompetens. Region Gotland har inte heller kunnat möta upp Uppsala Universitets expansion genom studentbostäder vilket hämmar utvecklingen på både kort och lång sikt.

Trots den Socialdemokratiskt ledda regeringens rekordstora satsningar på välfärden och äldreomsorgen har alliansen satt äldreomsorgen på svältkur. Genom omfattande privatiseringar har man kraftfullt minskat bemanningen inom äldreomsorgen. Vi Socialdemokrater är övertygade om att det är personalen som med rätt förutsättningar kan erbjuda äldre en god ålderdom och att antalet anställda spelar roll vilken vardag de äldre får i äldreomsorgen.

Allianspartierna har negligerat och försummat skolans behov. Trots att skolinspektionen varje år under mandatperioden larmat om en underfinansierad och underdimensionerad barn- och elevhälsa har alliansen låtit utvecklingen fortskrida. Barn och ungas psykiska ohälsa är alltjämt en av våra stora utmaningar och för att bryta med utvecklingen krävs handlingskraft och utökade resurser och inte mer passivitet.

Välfärdens medarbetare har under pandemin stått i frontlinjen för att hantera konsekvenserna av pandemin i skolan, vården och omsorgen. Genom stora uppoffringar och ett stundtals mycket krävande arbete har man slitit hårt för att klara den påfrestning som coronapandemin innebär. Många var de som insett vikten av det starka samhället men som också velat visa sin uppskattning till välfärdens medarbetare. Vi Socialdemokrater vet att välfärden aldrig är starkare än dess medarbetare och det är dags att vi säkerställer en god arbetsmiljö, bra villkor och en god löneutveckling för välfärdens medarbetare.

Den budget vi Socialdemokrater presenterade i juni tog höjd för just detta. Återstår gör också idrotten och kulturen. Trots det kraftigt förbättrade resultatet finns i allianspartiernas förslag till budget finns inte en enda krona till vare sig kulturen eller idrotten. Både kulturen och idrotten har haft det svårt under pandemin och båda har fortsatt stora behov. Socialdemokraterna kvarstår vid kravet på att Gotlands Fritidsbanker ska finnas kvar och kunna utveckla sin verksamhet. Vi vill också se en utökad satsning och återstart av kulturen och tillför resurser för att fler ska kunna utöva och ta del av kultur.

Socialdemokraterna ser med oro på Alliansens sparpaket. Under mandatperioden har dålig framförhållning, ovilja till dialog, interna splittringar och privatiseringsiver präglat arbetet. Resultatet är en rekordhög nettokostnadsutveckling som vida överstiger den under Socialdemokraternas tid vid makten. Den kortsiktighet som nämnderna fått arbeta under är varken optimal eller ett arbetssätt som kan få fortsätta prägla Region Gotlands budgetarbete. Vi måste tillbaka till ordning och reda och långsiktighet för att utveckla våra verksamheter. Det finansiella utrymmet på sista raden är därmed under året en buffert för att kunna hantera konsekvenserna av alliansens oförmåga att leda och styra.

Vår linje ligger fast

Efter en osäker tid med pandemi kan vi nu se att Sveriges utveckling och tillväxt återhämtat sig fortare än någon trott. Både regeringen och Sveriges kommuner och regioner ser att skatteunderlaget ökar starkt kommande år. Regeringens goda hantering av krisen och ett expansivt budgetförslag bidrar starkt.

Socialdemokraternas förslag till budget 2022 tar avstamp i det förslag vi presenterade i juni. Vi Socialdemokrater lägger en ansvarsfull budget som ger både investeringar i välfärden och en god marginal för långsiktigt hållbar ekonomi. Vår budget för 2022 har ett resultat på +117 miljoner vilket motsvarar 2% (målet är 2%). Socialdemokraterna värnar långsiktighet, ordning och reda. Därför föreslår vi inte sent på året kraftfulla förändringar i budgeten. Det innebär att nämnderna ges goda planeringsförutsättningar och möjlighet att i en ordnad process se över sina behov till budgetberedningen i vår. Det goda resultatet på nedersta raden innebär att utrymme för förstärkningar av välfärden finns.

I våras ville Socialdemokraterna genomföra satsningar på personalen, skolan, ökat bostadsbyggande, på klimatet samt på idrotten och kulturen. Vår kurs ligger fast.

Därför är det glädjande att se att allianspartierna nu vaknat upp och i stor utsträckning kopierar viktiga delar av den budget vi yrkade på för Region Gotland vid juni månads fullmäktigesammanträde.

Alliansen vill nu precis som vi satsa på skolan, på klimatet, på barn- och elevhälsan och bostadsbyggande. Några förändringar föreslår vi dock.

Region Gotland som arbetsgivare

Välfärden är aldrig bättre än dess medarbetare. Pandemin har tydligt visat hur viktigt det är att vi har medarbetare med kompetens och att vi har tillräckligt många medarbetare för att klara vård, skola och omsorg också i utmanande tider. Medarbetare i Region Gotland ska trivas och må bra. Medarbetare ska ha en arbetsmiljö och arbetssituation som bidrar till arbetstillfredsställelse och ger förutsättningar för ett långt, friskt och hållbart arbetsliv. Många av välfärdens medarbetare har arbetat hårt under pandemin.

När konkurrensen om arbetskraft hårdnar behöver vi säkerställa att vi har resurser för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Region Gotland ska ha goda förutsättningar för en långsiktig och hållbar löneutveckling. Socialdemokraterna väljer därför att ge full ersättning för lönekompensation om 2,15% helt i enlighet med vad HR-avdelningen ser att behovet är.

Därför ligger vårt förslag om full personalkostnadskompensation om 2,15% kvar.

Socialdemokraterna skjuter till:

Löner – 15 miljoner 

  • Totalt 95,5 miljoner
  • 75,5 miljoner (2,15%)
  • 20 miljoner för jämställdhet och brist

→ Alliansen ger totalt 80 miljoner där 11,6 är för jämställdhet och brist som redan ligger i budget sedan juni.

Klimat och miljö – 4,5 miljoner

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Klimatet kan inte vänta. Vi har bara några år på oss att minska utsläppen för att kunna mildra konsekvenserna. Frågan är global, men omställningen måste ske lokalt. Gotland har blivit utpekat att före till ett helt förnybart energisystem. Vi har nu ett Energicentrum på plats, det är bra. Samtidigt behöver vi ytterligare stärka arbetet för att få hela Region Gotland att röra sig gentemot både de Globala målen i Agenda 2030, möta Gotlands del av Parisavtalet och genomföra konkreta åtgärder utifrån målen i Regional utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040. Andra kommuner och regioner går långt för nu, Gotland hamnar efter. Det är inte tillräckligt bra. Alliansen har inte tagit det ansvaret de borde. Initiativet nu är därför otillräckligt.

Vi tillför

  • 4,5 miljoner för förstärkt arbete med klimat- miljö och energifrågor

Kulturens återstart – 1,5 miljon

Under pandemin har kulturen haft det svårt, begränsningar i bland annat publik och utställningar har inneburit att kulturen fått verka på sparlåga. När vi nu tack vare vaccinationen ser ut att kunna återgå till ett mer normalt liv krävs därför en återstart av kulturen. Genom att avsätta 1,5 miljon kronor till fria professionella kulturskapare kan vi möjliggöra detta.

Vi tillför

  • 1 miljoner till fria professionella kulturskapare
  • 0,5 miljoner till uppräkning av stöd till kulturorganisationer – Körsbärsgården

Fritidsbanken – 1 miljon

Fritidsbanken sjunger idag på sista refrängen. Gotland är enda kommunen i Sverige som inte ger stöd till verksamheten och verksamheterna lever idag på tillfälliga resurser. Tillförs inte medel är Gotland första platsen där fritidsbanken fått avvecklas.

Vi Socialdemokrater vill se en utveckling där fler idrottar, har goda vanor och kan ha en aktiv fritid.

Vi tillför

  • 1 miljon för Fritidsbankerna

Uppdrag

− Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans ta fram förslag på hur beroende- och missbruksvården kan utvecklas i syfte att förstärka arbetet och stärka samverkansstrukturer mellan de verksamheter som bidrar till att människor kan bryta sitt beroende. Uppdraget ska särskilt redovisa hur insatserna tar hänsyn till den inte sällan bakomliggande komplexiteten och därmed behov av samordnade insatser.

− Regionstyrelsen, socialnämnden, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans ta fram förslag på hur arbetet med de unga vuxna i centrum kan förstärkas genom ökad samordning, samverkan och anpassade insatser.

− Regionstyrelsen får i uppdrag att analysera Gotlands negativa utveckling av relativ bruttoregionalprodukt och föreslå åtgärder för att stärka denna och öka konkurrenskraften gentemot övriga riket.

facebook Twitter Email