En budget för en stark välfärd och hållbar utveckling!

Socialdemokraterna vill i den budget vi presenterar nu värna välfärden och ge våra verksamheter, chefer och medarbetare arbetsro. Vi behöver ta ansvar idag för att ha en välfärd att lita på och en stabil ekonomi framåt. För att möta de utmaningar vi har behöver vi rusta verksamheterna för ökade behov och investera för ett attraktivt Gotland som utvecklas och håller ihop.

Region Gotland har en välskött ekonomi med verksamheter som trots tuffa sparbeting lyckas väl i sina uppdrag. Framåt ser vi stora utmaningar. Gotland spås ha högst andel äldre i landet 2030 och allt svårare att hitta arbetskraft. Det är en tuff kombination.

Vi är nu inne i det sista av tre tuffa år av besparingar. Socialdemokraterna vill i den budget vi presenterar nu värna välfärden och ge våra verksamheter, chefer och medarbetare arbetsro. Vi behöver ta ansvar idag för att ha en välfärd att lita på och en stabil ekonomi framåt. För att möta de utmaningar vi har behöver vi rusta verksamheterna för ökade behov och investera för ett attraktivt Gotland som utvecklas och håller ihop.

När kostnadsutjämningen nu beslutas i Sveriges Riksdag och Region Gotland får runt 90 miljoner i tillskott varje år väljer vi att lägga det där det behövs som bäst – i verksamheterna. Vi gör det istället för att lägga ett nytt sparpaket om 200 miljoner kommande år.

Vi vill investera för framtiden genom en stark välfärd som finns där när vi behöver den.

Barn och unga ska ges de bästa förutsättningarna

Vi prioriterar barn och unga, deras utbildning och olika typer av stöd och förebyggande insatser till barn och familjer. Barn som får en bra skolgång utifrån sina behov och fullföljer gymnasieskolan har större chans att komma in på arbetsmarknaden. Alliansen föreslår fortsatt stora besparingar på gotländsk skola. Socialdemokraterna tror att det är fel väg att gå. Det kommer att drabba alla barn men särskilt de som redan har svårast att klara skolan. Vi motsätter oss större barngrupper i förskolan och minskad personaltäthet.

Det råder kompetensbrist i hela landet. Gotland ligger efter i löneligan. Med ytterligare sparpaket på skolan riskerar vi att inte ha rätt kompetens i förskola och skola i framtiden. Det ska vara slut på sparpaket på gotländsk skola!

Barn och unga behöver god tillgång till fri och gratis kultur. Kulturupplevelser ska berika alla barn och då måste den vara gratis. Samtidigt ser vi hur psykisk ohälsa hos barn och unga växer. Vi ser att kostnaderna ökar för placeringar av barn. Vi har genom initiativ från oss nu första linjen på plats inom primärvården och nu behöver skolan möta upp. Elevhälsan ska därför stärkas.   

Rörelse är viktigt för barn och unga. Möjligheten att kunna börja med idrott eller delta i fritidsaktiviteter ska inte bero på vilken plånbok föräldrar har. Fritidsbankerna är som bibliotek där alla barn och familjer kan låna utrustning. Fritidsbankernas framtid hänger nu på att Region Gotland är med och bidrar till verksamheten. Det prioriterar vi. Dessutom vill vi se att Skateparken byggs. Alliansen velar och vi ser inte att de fattar de beslut som krävs för att få den byggd.

 • 44.4 miljoner Resursfördelning till skolan
 • 0,5 miljon till Mer kultur för barn och unga
 • 0,4 miljon för våra Fritidsbanker
 • 3,3 miljoner för att utveckla Elevhälsan
 • Ingen besparing

Vård och omsorg att lita på

Sjukvården står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning och allt fler sjukdomar som idag kan lindras och botas innebär stigande kostnader. Bästa sättet att möta detta är med förebyggande insatser. Det har under våra åtta år i majoritet varit vår inriktning och det är det även nu. Genom att undvika ohälsa och öka välmåendet minskar vi behovet av kostsam vård.


Vårdcentralerna och primärvården ska utgöra basen i svensk sjukvård. Så även på Gotland. Vi har idag en för låg tillgänglighet, för tuff arbetssituation och för mycket hyrpersonal i primärvården. Så kan vi inte ha det.

Kostnaderna för utomlänsvård ökar. Priserna vi får betala ökar både 2019 och 2020. Denna kostnadsutveckling måste vi ta höjd för. Vi står också mitt i framtagandet av framtidens sjukvårdsmiljö tillsammans med Stockholm. En satsning vi varit eniga om att göra. Även behoven av LSS ökar. Vi skjuter därför till resurser så att fler kan få möjlighet att få den assistans de behöver. Vi minns valrörelsens hårda tonläge om LSS från de borgerliga partierna. Alliansens budgetförslag visar i handling att de inte alls prioriterar LSS.

 • 41,5 miljoner Resursfördelning och medicinteknisk utveckling HSN
 • 27 miljoner Resursfördelning fler äldre
 • 7 miljoner till LSS
 • 3 miljoner Samtalsbehandlare i primärvården
 • 11 miljoner till FVM och verksamhetsutveckling
 • 5 miljoner till ökad tillgänglighet i primärvården
 • 2,6 miljoner för ytterligare en dagambulans
 • Ingen besparing

Klimat och miljö

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Frågan är global, men omställningen måste ske lokalt. Klimatet kan inte vänta! För att möta Gotlands del av Parisavtalet och Agenda 2030 gör vi en satsning för att stärka arbetet med att nå målen i den koldioxidbudget som tagits fram.

Vi behöver växla upp. Regeringen har pekat ut Gotland som pilot i det att gå före till ett helt förnybart energisystem. I det arbetet behöver vi möta upp och bli en kraft som lyckas samla samhälle, näringsliv och gotlänningar i omställningen. Med ytterligare besparingar på Regionstyresleförvaltningen tror vi det blir svårt så vi vill inte spara mer utan istället tillföra medel.

Vi fortsätter också att prioritera ekologiskt och närproducerat utifrån Mat- och livsmedelspolicyn samt de nationella och lokala livsmedelsstrategierna.

 • 5 miljoner för förstärkt klimatarbete
 • 10 miljoner för investeringar i klimatlösningar
 • 0,4 miljoner för mer ekologisk mat

Region Gotlands medarbetare

Medarbetarna är Region Gotlands viktigaste resurs och framöver kommer behovet av arbetskraft öka. Därför behöver Region Gotland bli ännu bättre på att behålla och utveckla den personal vi har. Arbetet med att minska sjuktalen måste fortsätta.

Det kräver arbetsplatser som ger förutsättningar för hälsa. De som vill jobba heltid måste kunna göra det, därför är arbetet med Heltidsresan tillsammans med Kommunal viktigt och måste ske på ett bra sätt.

En god löneutveckling är viktigt men det är också viktigt att ha tillräckligt många kollegor så att man tillsammans kan bedriva verksamhet med hög kvalitet. Risken med stora besparingar i välfärden är att färre medarbetare måste göra mer. Det vill vi undvika. Vi fortsätter förändra lönestrukturer och skapa jämställda löner. Vi prioriterar mer till jämställda löner och brist än Alliansen.

 • 80 miljoner för personalkostnadskompensation
 • 20 miljoner för mer jämställda löner och fler arbetssätt för att behålla och rekrytera

Investeringar för ett attraktivt och hållbart Gotland

En långsiktigt hållbar ekonomi och god välfärd på Gotland är helt beroende av att Gotland fortsätter att vara en attraktiv plats för både unga och gamla. Hela Gotland ska utvecklas. Det ska vara möjligt att bo, leva och verka över hela ön. Då behöver service och verksamheter fortsatt finnas nära där människor bor. Serviceutbudsstrategin lägger grunden för det.

Gotland ska också vara attraktivt oavsett funktionalitet, en del av det är tillgängliga badplatser. Vi satsar på en ny tillgänglighetsramp i Gustavsvik. Vi har tagit fram ett utvecklingspaket för Klintehamn. För att boende och verksamma i Klintehamn ska uppleva att arbetet kommer igång avsätter vi investeringar i Klintehamn för åren framåt. 

 • 3,5 miljoner för Skatepark A7
 • 1 miljon för tillgänglighetsramp i Gustavsvik
 • 2 miljoner framåt årligen för utveckling i Klintehamn
 • 10 miljoner för Klimatinvesteringar
 • 50 miljoner i årlig pensionsavsättning

Vi väljer ett Gotland som håller ihop. Ett Gotland där vi prioriterar vår gemensamma välfärd. Så skapas ett Gotland där det är möjligt att bo och leva över hela ön och där alla ges bättre förutsättningar för ett gott liv.

facebook Twitter Email