Gemensamt ansvar för ett starkt och hållbart Gotland

Socialdemokraterna och Moderaterna har kommit överens om att bilda ny majoritet i Region Gotland under mandatperioden 2022-2026. Nu presenterar vi en politisk överenskommelse för ett gemensamt ansvar för ett starkt och hållbart Gotland.

Gotland har en positiv utveckling med ökande befolkning, låg arbetslöshet och stor investeringsvilja. Gotland kan och behöver växa mer. Vi behöver dra nytta av den potential som finns i ett ökat bostadsbyggande, fler arbetstillfällen och en stärkt välfärd. Hela Gotland ska vara en öppen, inkluderande och trygg plats att bo, leva och verka på.

Socialdemokraterna och Moderaterna tar tillsammans ansvar för Gotlands utveckling. I oroliga tider med krig i vårt närområde och en försämrad säkerhetspolitisk situation som följd, en inflation som påverkar hela den svenska ekonomin och behovet av en skyndsam hållbar omställning är det viktigt med ett stabilt politiskt styre som skapar förutsättningar för Gotland att utvecklas i en positiv riktning.

Den kommunala ekonomin kommer att vara ansträngd de kommande åren och vi kommer att försvara Region Gotlands ekonomiska ställning. Just nu ser vi stora kostnadsökningar och vi behöver arbeta aktivt med ekonomin för att dämpa kostnadsutvecklingen och möjliggöra viktig utveckling inom våra ansvarsområden.

Det gör vi med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin, de genomförandeprogram vi antagit samt denna gemensamma plattform som pekar ut riktningen för det politiska arbetet i Region Gotland de kommande åren.

Vi bygger Gotland

Vi behöver bli fler på Gotland för ökad skattekraft och för att möta kompetensförsörjningen i välfärd och näringsliv. Bostadsbristen är idag ett reellt tillväxthinder och vi måste säkerställa bostäder för inflyttad kompetens. Därför behövs ett ökat fokus på bostadsbyggande både i Visby och över ön. Vi kommer att höja ambitionerna för bostadsproduktionen; Gotland har ett behov av minst 500 nya bostäder per år. Samtidigt är vi i en tuff tid där bostadsproduktionen ser ut att gå ner i hela landet, men vi ska göra allt vi kan för att möta bostadsbristen. Vi behöver kroka arm med de som vill investera på Gotland och vi tar ansvar för de förändringar som krävs för att göra det möjligt. Det krävs en aktiv markpolitik, ett ökat fokus på detaljplaner, prioritering av planer och bygglov som ger många bostäder och en effektivare bygglovshantering. Vi kommer också utreda möjligheterna för innovativa VA-lösningar. Vi vill även växla upp arbetet i GotlandsHem och prioritera hyresrätter.

Idag finns för många som helt står utanför bostadsmarknaden. Vi behöver särskilt ta ansvar för bostäder till studenter, unga, äldre, nyanlända och personer med särskilda behov. Ingen ska sakna tak över huvudet. Vi vill därför införa lågtröskelboende och undersöka förutsättningarna för ”Bostad först”.

Tillgången på mark för verksamheter begränsar idag möjligheten för att Gotland ska ta del av de många gröna jobb som växer fram i Sverige. Vi vill uppmuntra kluster av miljöföretag och locka framtidens gröna och hållbara företag. Gotland ska gå före i klimat- och energiomställningen, vilket kan och bör bli en utvecklingsmöjlighet för ön. För att Gotland ska bli platsen där nya gröna jobb blir verklighet behöver vi tillskapa mark för framtidens industri.

Hela Gotland ska leva

Gotland ska vara tryggt, inkluderande och ha hög livskvalitet för alla. Det ska vara attraktivt att bo, leva och verka över hela ön. För detta är tillgång till service, välfärd och arbetstillfällen över ön avgörande. Därför värnar vi Region Gotlands serviceutbudsstrategi. Stad och land ska dra nytta av varandra så att Gotland håller ihop. Visby som regioncentra behöver fortsätta utvecklas. Vi vill också utveckla tätorterna för att öka attraktiviteten och stärka möjligheten att bo och verka på hela ön. Fler gotlänningar ska uppleva utveckling nära där man bor.

På Gotland finns ett stort lokalt engagemang med stor kunskap om vilken utveckling som behövs. Vi vill att Region Gotland ska utveckla arbetet med att tillvarata initiativ från lokalsamhället. Gotlänningar ska känna inflytande och fler ska involveras och komma till tals.  Arbetet med landsbygdsutveckling behöver därför fortsätta att utvecklas.

Kollektivtrafiken är viktig för en levande landsbygd och behöver tätare avgångar på stomlinjerna som kan kompletteras med anropsstyrd trafik. Det är också viktigt att fortsätta arbeta för god kvalitet i det gotländska vägnätet.

Kommunikationerna med fastlandet är av avgörande betydelse för Gotlands utveckling. Därför vill vi slå vakt om snabbgående färjor i Gotlandstrafiken. Vi ser en även en stor potential i Bromma flygplats som en utmärkt linje för reguljärt elflyg.

En trygg välfärd för alla

Gotland ska ha en stark välfärd av hög kvalitet. Det skapar trygghet för medborgarna och är en förutsättning för att Gotlands befolkning ska kunna växa. De kommande åren kommer, i takt med en åldrande befolkning, att präglas av ett ökat behov av vård och omsorg. Detta behöver mötas med satsningar.

Vi ska stärka äldreomsorgen, den som behöver omsorg ska känna trygghet i att mötas av en verksamhet av hög kvalitet. Oavsett driftsform ska vi arbeta för att stärka äldreomsorgens kvalitet och värna kompetensförsörjningen. Alla verksamheter ska ha en tydlig uppföljningsplan. Vi vill öka gotlänningarnas valfrihet och stärka våra småföretagare genom att göra en översyn av LOV för hemtjänst så att det är möjligt även för små företag att driva kvalitativ hemtjänst över hela ön. Översynen ska också utreda vägar att motverka minutjakt och stress för personalen så att mer tid ges till de som har hemtjänst.

Vi vill även utreda möjligheterna att erbjuda valmöjlighet även inom äldreomsorgens särskilda boenden. För att bygga bort den kö som redan finns krävs att minst tre nya särskilda boenden byggs på Gotland till 2030.

Ensamhet är ett växande problem bland äldre. Vi vill bryta den utvecklingen och skapa bättre förutsättningar för social samvaro och aktiviteter.

Sjukvården på Gotland har och ska fortsatt ha hög kvalitet och korta köer. Vi är fast beslutna att fullfölja ambitionerna kring omställningen av sjukvården till en god och nära vård. Primärvården ska utgöra navet i vården och fler ska ha en fast vårdkontakt. För att detta ska bli verklighet vill vi påbörja planeringen av en ny vårdcentral, för att möta behoven hos en ökande och åldrande befolkning. Vi vill säkerställa införandet av listningstak för fast anställda läkare på vårdcentral för att fler ska kunna få en fast läkarkontakt. Vi vill vidareutveckla 1177 för att skapa mer tillgänglig rådgivning, stöd och bedömning. En digital vårdcentral behöver utredas i syfte att öka tillgängligheten och distansoberoendet.

Det förebyggande arbetet ska utvecklas. Det minskar både vårdbehovet och människors lidande. Missbruksvården ska också stärkas för att fler ska kunna bryta sitt beroende.

Vi vill se ett ökat fokus på barn och ungas hälsa. Förutsättningar för att minska ungas ohälsa finns genom en förstärkt barn- och elevhälsovård. Vi vill även stärka de tidiga insatserna för barn och familjer för att fånga upp de som far illa. Att införa en familjecentral är en väg för detta.

Gotland har bra förskolor och skolor, en mycket väl fungerande särskola och en attraktiv kulturskola. Över tid har resultaten i skolan också varit stigande och bättre jämfört med riket. Alla barn på Gotland ska mötas av en likvärdig skola av hög kvalitet och alla barn ska få undervisning och stöd utifrån sina behov. Vi behöver skapa förutsättningar för att alla ska lyckas i skolan. Som ett led i detta behöver vi även fortsätta arbetet med fullföljd utbildning för minskad skolfrånvaro. Målsättningen är att alla elever ska fullfölja sin skolgång, vilket både motverkar utanförskap och ger en god grund för att kunna delta och bidra i samhället.

För att det ska vara möjligt att bo och leva över hela ön och för att små barn inte ska få lång restid behöver vi en spridd förskole- och skolorganisation. Det faktum att de gotländska skolorna är väldigt bra jämfört med många andra kommuner bidrar även till att locka inflyttning.

Medarbetarfokus och kompetensförsörjning

Välfärden är dess medarbetare och i en tid av ökad konkurrens om medarbetare måste Region Gotland vara en attraktiv arbetsgivare. Vi måste se till så att de som jobbar i Region Gotland vill stanna och utvecklas hos oss. Vägar till utveckling och utbildning inom regionens verksamheter behöver utvecklas. Vi vill ta ansvar för att förutsättningar finns för våra medarbetare att orka, kunna och hinna göra ett arbete av hög kvalitet. Vi vill, i samverkan med facken, värna det systematiska arbetet för förbättrad arbetsmiljö och bättre villkor i våra verksamheter. Region Gotland ska präglas av en tillitsfull kultur där medarbetares initiativkraft tas tillvara. Chefer ska ha bra förutsättningar för ett nära ledarskap och medarbetarnas delaktighet ska stärkas. Vi behöver även arbeta för att sänka sjuktalen.

Region Gotlands arbete med att locka framtidens medarbetare behöver stärkas. Fler måste välja att flytta till Gotland. Målet om 65 000 boende på ön är fortsatt viktigt och för att nå det behöver vi ta krafttag tillsammans med Uppsala universitet – Campus Gotland, näringsliv och civilsamhälle. Fler studenter måste bli kvar efter sina studier på ön, samtidigt som vi behöver locka fler som utbildar sig på annat håll. Gotland som plats att leva, bo och verka på måste fortsatt kommuniceras. Inflyttarservice eller motsvarande som även visar på fler vägar till bostad kan vara ett sätt för välfärdens medarbetare att se möjligheten att flytta till Gotland.

Skyndsam omställning för en hållbar utveckling

Gotland ska gå före i energi- och klimatomställningen. En skyndsam omställning är ett måste för en hållbar framtid. Region Gotland behöver fortsätta arbetet för att uppnå målen i den regionala utvecklingsstrategin och dess genomförandeprogram för klimat, miljö och energi. För att detta ska bli verklighet behöver hela samhället engageras. Region Gotland och Energicentrum behöver än tydligare ta taktpinnen och initiativet.

Vi vill se en utbyggnad av laddinfrastrukturen för att stödja transportsektorns omställning. De fordon som nyttjas för regionens räkning ska klara nuvarande och framtida miljökrav.

Vi vill utöka möjligheterna för förnybar energi för att bidra till Gotlands mål om en klimatneutral energiförsörjning. Vi ser att framtidens vindkraft i första hand bör ske till havs och i andra hand i form av utveckling på platser där vindkraft redan finns utpekad. Region Gotland bör stödja initiativ kring utveckling av förnybar energi. Det är även viktigt att skapa förtroende i samhället och säkerställa lokalt engagemang.

Region Gotland ska fortsätta vara aktiva ägare i GEAB för att säkra utvecklingen av en stabil energiförsörjning. 

Näringslivet har förstått den gröna omställningen. Hållbar produktion är framtiden. Runtom på Gotland sjuder det av initiativ för att ställa om och dra nytta av energiomställningen. Region Gotland behöver möjliggöra för fler att göra detsamma.

Vi behöver säkra såväl Gotlands grundvatten som tillgången på dricksvatten av god kvalitet, och det finns inte bara en lösning på vattenfrågan på Gotland. Vi är öppna för att det kommer krävas olika, stora såväl som småskaliga, innovativa lösningar med målet att trygga grund- och dricksvattnet för oss som lever nu och för framtida generationer. Mer vatten behöver stanna på Gotland. Fler dammar och våtmarker bidrar till det och där kan Region Gotland gå före. Gotland med sitt läge i Östersjön behöver stärka sin position kring blå näringar och friskare hav. Blått Centrum bör utvecklas och ges en bredare roll inom forskning, innovation och utveckling kring vattenfrågor.

Klimatförändringarna kommer att innebära än större utmaningar framöver. Offentliga investeringar och samhällsplanering ska följa klimatmålen och Gotland behöver stärka arbetet med samhällsanpassning utifrån klimatets påverkan.

Samverkan för ett stärkt näringsliv och en växande arbetsmarknad

På Gotland finns många företag över hela ön. Tack vare vårt spridda näringsliv har vi en levande landsbygd året om. För att Gotland ska utvecklas positivt med ökad skattekraft och fler arbetstillfällen behövs ett brett, starkt och uthålligt näringsliv. Många vill även investera på Gotland och för att Gotland ska bli platsen där fler vill etablera sig behövs arbete som lockar företag till ön.

Vi vill tillsammans ta ansvar för att Gotland klättrar i ranking vad gäller såväl näringslivsklimat som nöjd kundindex (NKI). Det ska vara enklare att driva företag på Gotland och företagens administration behöver minska.

Vi vill utveckla ett lyhört och nyfiket samarbete med en dialog för gemensam förståelse mellan öns näringsliv, politik och Region Gotland. De samverkansformer vi har behöver bli mer framåtsyftande och ha större fokus på samhandling. Det företagsfrämjande systemet ska tydligt hänga ihop.

Kompetensförsörjningsutmaningarna är ett utvecklingshinder. Fler ska klara gymnasiet och fler behöver utbilda sig för att kunna ta jobben på arbetsmarknaden. Den som kan jobba ska också jobba. Region Gotland behöver stärka samtalet med näringslivet inom ramen för kompetensplattform och branschråd så att vi säkrar rätt utbildningsvägar framåt. Vuxenutbildningen behöver vara stark och flexibel och likaså samarbetet med Uppsala universitet. Fler studerande på universitetet behöver bli kvar på ön. Därför måste även insatserna och arbetet gentemot studerande stärkas.

Ett rikt kultur- och fritidsliv

Kultur- och fritidsfrågorna förtjänar en mer framträdande roll. Gotland är Sveriges föreningstätaste län och har ett omfattande och brett utbud av kultur. För att tillvarata och värna detta vill vi återinföra en kultur- och fritidsnämnd som förmår arbeta långsiktigt med idrottens och kulturens utveckling. För att säkerställa en långsiktig utveckling behöver även stöden till gotländsk idrott och kultur vara jämlika, jämställda, stabila och förutsägbara.

Vi vill se ett Gotland i rörelse. Att bryta utvecklingen av stillasittande och öka den fysiska aktiviteten är en av de viktigaste faktorerna för att förbättra folkhälsan. För att åstadkomma detta behöver vi tillsammans med föreningslivet hitta vägar att nå fler. Vi vill permanenta fritidsbankerna och utveckla deras arbete med att få Gotland i rörelse. Både flickor och pojkar ska lockas till rörelse. Vi vill se fler inbjudande lekplatser och att en aktivitetspark byggs.

De gotländska idrottsföreningarna ska ha att ha goda förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. En fritidsplan såväl som en anläggningsstrategi är avgörande för en långsiktigt hållbar utveckling av idrott och rörelse på Gotland. Genom rätt och väl underhållna anläggningar ökar vi möjligheterna för föreningarna att engagera fler. Vi vill under mandatperioden bygga ett nytt badhus, planera för en ny ishall och ge ridsporten bättre förutsättningar.

Kulturen är oerhört stark på Gotland. Vi gotlänningar kan året runt ta del av ett omväxlande och sprudlande kulturutbud. Vi värnar kulturens ställning och vill att fler ska kunna ta del av och vara en del av kulturen på Gotland. Därför vill vi stärka det gotländska kulturlivet så att det når fler gotlänningar. Vi vill se en satsning på konstområdet och att konstmuseet öppnar igen och utvecklas. Vi vill också utreda förutsättningarna för att Solbergabadet kan bli ett scenkonst- och kulturhus. Vi vill även ta fram en strategi för de kulturella och kreativa näringarna.

facebook Twitter Email