S och M: Ansvarstagande för ekonomin i en utmanande tid

I en tid av osäkerhet och ekonomisk turbulens är det avgörande att politiska partier tar ansvar för den ekonomiska situationen och agerar för att säkra en långsiktigt hållbar framtid.

Moderaterna och Socialdemokraterna har beslutat att agera med både ansvar och långsiktighet.

Det är ingen hemlighet att 2023 var ett år präglat av ekonomiska motgångar. Region Gotland har, i likhet med alla landets regioner, lämnat 2023 med underskott. 

En osäker omvärld, inflation, minskade statsbidrag och stigande kostnader ställer krav på genomtänkta beslut och ansvarsfulla åtgärder. En sak som påverkar oss alla är kostnadstäckning av pensioner som ökat med 257 miljoner år 2023. 

Samtidigt har statsbidragen gått ner med 148 miljoner och vi vet att vi är underfinansierade för sjukvården med 275 miljoner per år. Det gör situationen ohållbar – motsvarande summor går inte att spara på ett år. Det hade så klart varit förödande.

Tyvärr blir det inte ett bättre under 2024. I år har vi, som alla regioner i landet, lagt en minusbudget och planerar använda de medel vi har avsatta i vår reserv. Den har vi sparat ihop under bättre år.

För att möta de utmaningar vi har i år och de närmsta åren har vi valt att inte återställa underskottet på tre år. Vi gör så för att vi bedömer det som det långsiktigt bästa att göra givet den mycket knepiga situation alla Sveriges regioner och vi är i. Vi bedömer det som viktigt ha kvar av vår reserv för att ha möjlighet att använda den framåt. Det ger mer trygghet framgent.

Man kan hänvisa till särskilda skäl om man har en stark finansiell ställning och om det kan ses vara av engångskaraktär. Region Gotland har en stark finansiell ställning samt en låg låneskuld. 

Vi har eget kapital som täcker hela pensionsförpliktelsen och de extremt höga pensionskostnaderna beror tydligt på inflationen, alltså något vi inte kan påverka men som drabbar oss, och som kommer att gå ner igen när inflationen går ner. 

Genom att välja att inte återställa det negativa resultatet för 2023, tar vi ansvar utifrån ett långsiktigt perspektiv. Vi inser att det finns utmaningar framför oss, men vi är också övertygade om att regionen kommer att klara dem med klokhet och beslutsamhet. 

Det är i tider som dessa, när ekonomin prövas, som verkligt ledarskap visar sig, och Socialdemokraterna och Moderaterna tillsammans visar vägen genom att agera med ansvar och förnuft.

Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande

Andreas Unger (M), vice ordförande regionstyrelsen

facebook Twitter Email