Sälj inte ut till lägsta pris-våra äldre och medarbetare förtjänar bättre

Vid Socialnämndens sammanträde 9 februari beslutade det borgerliga styret med stöd av Sverigedemokraterna att äldreboendet Sudergården i Burgsvik ska fortsatt drivas av privat utförare och upphandlas till lägsta pris igen. Det innebär mindre pengar till de äldre och till medarbetarna som ska stå för kompetens och omvårdnad, trots rekordstora statliga tillskott.

Regeringen investerar just nu stort i äldreomsorgen. Resurser har säkrats och ökats under detta år och 4 miljarder per år från i år och framåt kommer. Det innebär att Region Gotland får 29 miljoner extra per år till äldrevården de kommande åren. Dessutom tillkommer 20 miljoner till kompetenshöjning.

Socialdemokraterna yrkande:

  • Att Socialnämnden beslutar att driva Sudergården i egen regi och uppdrar åt Socialförvaltningen att förbereda övertagandet med start 1 september 2022.

Detta yrkande röstades vid votering ned av Alliansen och Sverigedemokraterna. Därmed ska  upphandlingen genomföras. Därför yrkade vi:

  • Att Socialnämnden återkommer vid nästa sammanträde med ett nytt upphandlingsunderlag med ett fast pris och att det nuvarande underlaget kompletteras med det som förs fram i den skrivelse pensionärsorganisationerna har lämnat in till förvaltningen och att det ska framgå i underlaget att utövaren regelbundet ska rapportera eventuella avvikelser och klagomål till Socialförvaltningen.

Även detta yrkande röstades ned av Alliansen och Sverigedemokraterna.

Nämndens beslut i ärendet blev istället att Socialnämnden beslutar att ge Socialförvaltningen i uppdrag att genomföra en ny upphandling avseende drift av Sudergården, med planerad avtalsstart 1 september 2023.

Socialdemokraterna i Socialnämnden reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

Skälen för att ta tillbaka Sudergården i egen drift är för att stärka bemanningen och kvaliteten och öka valfriheten på södra Gotland för de äldre, deras anhöriga och personalen. Coronakommissionen har påvisat bristerna i svensk äldreomsorg och att besparingarna inom äldreomsorgen slagit hårt. Regering har med stöd av många partier satsat på att stärka äldreomsorgen och nu finns chansen att stärka bemanning och kvalitet på Sudergården. De kommande åren får Region Gotland 29 miljoner kronor om året för att stärka bemanningen i äldreomsorgen.

Den senaste upphandlingen av de särskilda boendena i Hemse och de problem som uppstått på det särskilda boendet på Terra Nova visar tydligt att upphandling till lägsta pris inte är framtiden för gotländsk äldreomsorg. Andra värden som gynnar äldre och medarbetare måste värderas högre.

facebook Twitter Email