Socialdemokraterna Gotlands budget 2022

En budget för en stark välfärd och hållbar utveckling.

Socialdemokraterna prioriterar välfärden

Hela Gotland ska vara en bra plats att bo, leva och verka på. Vi Socialdemokrater lägger en ansvarsfull budget som ger både investeringar i välfärden och en god marginal för långsiktigt hållbar ekonomi. Vår budget har ett resultat på +91 miljoner vilket motsvarar 1,57% (målet är 2%). På så vis fortsätter Socialdemokraterna arbetet för att närma oss 2% i budgetresultat.

Medarbetare i Region Gotland ska ha goda möjligheter till utveckling, men också till fler arbetskamrater. När vi ser att den psykiska ohälsan ökar permanentar vi tidiga insatser för att bryta utvecklingen samtidigt som vi föreslår utredningar om ytterligare insatser för barn, unga och utsatta. Vi ser till att bygga Gotland attraktivt med en bra skola, rikt kulturutbud och förutsättningar för rörelse och aktivitet. Vår budget ser till att vi tar vårt ansvar för klimatet för att nå parisavtalets mål där också kollektivtrafiken är viktig. Den som kan arbeta ska arbeta. Mer måste göras för att fler ska ha en meningsfull vardag.

Gotland ska vara en trygg plats för alla. En utgångspunkt är rätten till bostad. Alla har inte en egen bostad och bostadsbristen slår hårdast mot de som är unga eller i utanförskap. Under året har vi lagt flera motioner om ökad trygghet för fler. Region Gotlands samhällsbyggnadsprocess är avgörande för bostäder och ökad effektivitet i samhällsbyggandet.

Vi är i en utmanande tid där pandemin på olika vis påverkat såväl samhälle som individer. Det har blivit tydligt hur viktigt det starka samhället med en väl fungerande välfärd är. Gotland har klarat utmaningarna förhållandevis väl tack vare god förmåga att ställa om, väl fungerande samverkan och fantastiska medarbetare som varje dag gjort sitt yttersta.

Grunden för ett starkt samhälle är en trygg välfärd. Aldrig har det varit så tydligt vilka de verkligt samhällsviktiga funktionerna är. Vård, skola och omsorg är fundament för ett välmående samhälle och trygga medborgare. Sjukvården behöver finnas där för den som behöver vård. Fler ska klara skolan och alla ska ha det bra och värdigt när man blir äldre. Äldreomsorgen behöver förutsättningar att utvecklas i fler lokaler över ön. Det är också nu tydligare än någonsin hur viktigt det är med tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens, i vård, skola och omsorg, men också generellt.

Region Gotland som arbetsgivare

Välfärden är aldrig bättre än dess medarbetare. Pandemin har tydligt visat hur viktigt det är att vi har medarbetare med kompetens och att vi har tillräckligt många medarbetare för att klara vård, skola och omsorg också i utmanande tider.

Dessutom vet vi att under kommande tioårsperiod kommer ca 200 medarbetare per år i Region Gotland gå i pension, vilket kommer att innebära att rekryteringsbehovet under många år kommer att vara stort. Situationen ser likadan ut i hela landet vilket ställer stora krav på oss att vara en attraktiv arbetsgivare. När konkurrensen om arbetskraft hårdnar behöver vi säkerställa att vi har resurser för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.

Medarbetare i Region Gotland ska trivas och må bra. Medarbetare ska ha en arbetsmiljö och arbetssituation som bidrar till arbetstillfredsställelse och ger förutsättningar för ett långt, friskt och hållbart arbetsliv. Många av välfärdens medarbetare har arbetat hårt under pandemin. Sjuktalen i Region Gotland behöver minska. Region Gotland måste göra systematiska och integrerade insatser för att sänka sjuktalen i alla verksamheter och målet för Regionen måste vara att komma under 4,5%. Genom att arbeta medvetet med att förbättra förutsättningarna för friska arbetsplatser kan vi också minska kostnader och få högre produktion. Full lönekompensation blir en viktig del i det.

Region Gotland ska ha goda förutsättningar för en långsiktig och hållbar löneutveckling. Socialdemokraterna väljer därför att ge full ersättning för lönekompensation om 2,15% helt i enlighet med vad HR-avdelningen ser att behovet är.

Socialdemokraterna införde extra satsning för jämställdhet 2013 och för brist 2017. Under åren har 173,6 miljoner satsats på jämställda löner och sedan 2017 har 32,6 miljoner kr satsats för att hitta rätt kompetens i bristyrken. Vi är stolta över att trots år av sparbeting lyckats prioritera medarbetare och löner. Det har gett resultat men behöver fortsatt prioriteras. Därför ger vi 20 miljoner till arbetet med jämställda löner och för att kunna rekrytera även i bristyrken. Fortsatt satsning på löner skapar förutsättningar för minskade kostnader för hyrpersonal.

Därför skjuter vi till 95,5 miljoner för löner

 • 75,5 miljoner (2,15%)
 • 20 miljoner för jämställdhet och brist

→ Alliansen ger totalt 80 miljoner där 11,6 är för jämställdhet och brist

Socialdemokraternas prioritering av löner innebär att vi prioriterar medarbetare, medarbetares villkor och möjligheter att få fler kollegor. Vår satsning på löner innebär mer resurser till nämnderna för medarbetare och personal enligt nedan.

    Löner 2,15% Löner 1,9% Skillnad S/A
RS   5 945 524 5 254 184 691 340
BUN   18 469 145 16 321 570 2 147 575
TN   1 580 573 1 396 785 183 788
GVN   4 991 655 4 411 230 580 425
MBN   1 539 207 1 360 229 178 978
HSN   24 242 970 21 424 020 2 818 950
SON   18 830 732 16 641 112 2 189 620

Fördelning av jämställdhet och brist görs efter behov. Förra årets fördelning såg ut så här:

Fördelning jämställdhet och brist  2021
HSF  4 650 000
UAF  5 500 000
SOF  3 750 000
RSF  2 200 000
TKF     900 000
SBF  1 000 000
Totalt 18 000 000

Nedan syns äskanden från verksamheterna inför 2022. Det ger en bild av hur fördelning 2022 kan komma att se ut. Det har äskats drygt 24 miljoner. Socialdemokraterna ger 20 miljoner, vilket ändå är den högsta summan för satsningar på jämställdhet och brist vi hittills gjort inom Region Gotland.

Äskanden jämställdhet och brist 2022  
RSF 756 000
TKF oklart
SBF 1 302 000
UAF 7 766 640
SOF 4 279 011
HSF 10 080 000

Skolan

Socialdemokraterna vill att fler barn ska lyckas i skolan. Skolans uppdrag om likvärdig skola är tydligt. Alla skolor ska vara bra skolor och skolans kompensatoriska uppdrag innebär att skolan ska kunna möta alla barn utifrån deras behov och förutsättningar.

Vi Socialdemokrater har tagit ställning och vill ha kvar förskolor och skolor nära där barn och familjer bor. Vi vill bli fler som bor på Gotland och vi vill i kommande RUS särskilt locka de i produktiv och aktiv ålder. Då ska det vara möjligt att bo, leva och verka över hela ön. Vi vet att förskola och skola som bidrar i vardagen, stämmer med föräldrarnas rörelsemönster och erbjuder trygg miljö spelar roll för var barnfamiljer väljer att bo. Bra förskolor och skolor som erbjuder bra och över tid stabil verksamhet bidrar till det lokala och till utveckling och tillväxt över hela ön.

Barn- och elevhälsan lever idag inte upp till de lagkrav som finns för verksamheten. Tre år i rad har Region Gotland fått kritik från Skolinspektionen. Barn- och elevhälsan är samtidigt avgörande för att fler barn ska klara skolan. Här behövs insatser i år men resurser kommer att behövas även framåt.

Skolan har tagit ansvar för stora besparingar under många år. Nu är det viktigt att skolan ges förutsättningar att vara en bra plats både för medarbetare och barn. Varje barn ska ges förutsättningar att lyckas i skolan. Samtidigt ser vi ökat antal elever som är i behov av stöd. För att få en barn- och elevhälsa som lever upp till skollagens krav måste resurser tillföras. Socialdemokraterna vill ta ansvar för beslutet om fortsatt spridd skolorganisation. Även GVN har utmaningar samtidigt som verksamheten i nämndens ansvar är brett och viktigt.  Ramförstärkningar är nödvändiga och vi tillför 13 miljoner till BUN och 1 miljon till GVN.

Lärarbristen idag är allvarlig och hotar målen om likvärdig skola. Gotländsk skola måste vara attraktiv för att både behålla och locka lärare. Därför är Socialdemokraternas satsning på jämställdhet och brist dubbelt så stor som Alliansens samtidigt som vi kompenserar fullt ut för löneökningar vilket ger 2,1 miljoner mer till BUN och drygt 580 000 mer till GVN än Alliansens budget.

Skolan tilldelas

 • 3,6 miljoner i Resursfördelningsmodellen till BUN
 • 6,3 miljoner i Resursfördelningsmodellen till GVN
 • 2 miljoner till Barn- och elevhälsan
 • 13 miljoner Ramförstärkning Barn- och utbildningsnämnden
 • 1 miljon Ramförstärkning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Vård och omsorg

2020 och 2021 tilldelas hälso- och sjukvård och äldreomsorg historiskt stora statsbidrag. 2020 ökade generella statsbidrag till Region Gotland med 334 miljoner. De riktade statsbidragen ökade med 200 miljoner. Av de riktade extra statsbidragen landade 150 miljoner i HSN. Även SON har en hög andel riktade statsbidrag. Många av statsbidragen kommer vara kvar 2022, samtidigt som osäkerhet finns kring vilka och hur stora. Det är viktigt att utifrån osäkerhet framåt jobba hårt med att bevaka kostnadsutvecklingen. Vidare är det idag svårt att se vilka insatser som kommer krävas framåt utifrån behov av vård och omsorg efter pandemin. Här ser vi att komplettering kan behövas när vi vet mer och avvaktar därmed stora tillskott nu. På budgetavstämning i höst kan förhoppningsvis tydligare bild ges.

Samtidigt är satsningarna på vård- och omsorgspersonal viktigare än någonsin. Socialdemokraterna prioriterar därför satsningar på full lönekompensation samt på mer jämställda och konkurrenskraftiga löner enligt ovan. Det ger stora tillskott till SON och HSN som är personalintensiva verksamheter.

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Det påverkar kvinnors och barns hälsa och välmående i stor utsträckning. Det är oacceptabelt att kvinnor går runt med en rädsla för att man själv eller ens barn ska bli utsatta för våld.

De samlade kostnaderna för samhället för den här typen av våld är mycket omfattande och både förebyggande insatser, insatser för att få män att sluta slå och insatser som skyddar och stödjer de som drabbas behövs. Att utsatta kvinnor måste få hjälp och stöd för att kunna återgå till ett liv utan rädsla och våld ska vara en prioriterad fråga. Insatser krävs från flera aktörer både i Region Gotlands verksamheter och i samverkan med ideella organisationer.

Vi tillför

 • 29,9 miljoner via resursfördelningsmodellen till SON
 • 45,5 miljoner via resursfördelningsmodellen till HSN
 • 2,6 miljoner till förstärkt arbete kring Våld i nära relationer

Bo, leva och verka över hela ön
Gotland har, liksom många andra kommuner, bostadsbrist. Bristen på bostäder är det som av de flesta pekas på som mest hämmande för utveckling och tillväxt. Samtidigt har vi på Gotland hårt tryck på vår samhällsbyggnadsförvaltning då många vill bygga. Fritidshusmarknaden är växande samtidigt som vi behöver fler åretruntbostäder och framförallt bostäder som fler har råd att bo i. För att få fler bostäder krävs att Region Gotland klarar att möta upp det stora intresse som finns. Att bygga städer och samhällen ställer krav på processer som är samordnade och effektiva.

Samhällsbyggnadsprocessen behöver optimeras för att Gotland ska bli en plats för fler att bo på. När Socialdemokraterna styrde inleddes ett arbete för det. Utredning kring ytterligare utveckling har gjorts och många inom Region Gotlands olika delar har involverats. Nu finns ett bra förslag om framtidens samhällsbyggnadsprocess (FramSam) som kommer spela stor roll för effektivare samhällsbyggnadsprocess. Alliansen väljer att inte satsa på det och prioriterar inte finansiering. Det är synd när vi nu har lagt mycket tid och resurser på att utreda och bra förslag på bordet. Vi förväntar oss leverans och tillför också resurser.

Kollektivtrafiken har stora utmaningar som resultat av pandemin. Samtidigt vet vi att en väl fungerande kollektivtrafik som är möjlig att nyttja för pendling är helt avgörande för den gröna omställning vi måste göra. Ny upphandling har gjort att vi har fossilfri kollektivtrafik med stor andel biogas. Det är bra. Nu genomför vi ytterligare en lång upphandling för kollektivtrafiken och oavsett partitillhörighet har vi stora ambitioner. Kollektivtrafiken behöver omstart och nystart efter pandemin.

Vi tillför

Kollektivtrafik

 • 6 miljoner till kollektivtrafiken inklusive strateg
 • 0,5 särskild kollektivtrafik

Framtidens Samhällsbyggnadsprocess (FramSam) finansieras med

 • 2 miljoner

Stärkt planberedskap

 • 1 miljon

Klimat och miljö

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Klimatet kan inte vänta. Vi har bara några år på oss att minska utsläppen för att kunna mildra konsekvenserna. Frågan är global, men omställningen måste ske lokalt. Gotland har blivit utpekade att före till ett helt förnybart energisystem. Vi har nu ett Energicentrum på plats, det är bra. Samtidigt behöver vi ytterligare stärka arbetet för att få hela Region Gotland att röra sig gentemot både de Globala målen i Agenda 2030, möta Gotlands del av Parisavtalet och genomföra konkreta åtgärder utifrån målen i Regional utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040. Vi vet också att klimatet ändrar sig nu och att vi behöver förstärka arbetet med klimatanpassning för att Gotland ska vara förberedda för de förändringar i vår miljö som är en konsekvens av klimatförändringarna. Andra kommuner och regioner går långt för nu, Gotland hamnar efter. Det är inte tillräckligt bra.

Vi tillför

 • 2 miljoner för förstärkt arbete med klimat- miljö och energifrågor
 • 10 miljoner klimatinvesteringar

Första Linjen och Blått Centrum permanentas

Första Linjen och Blått Centrum är två satsningar som initierats och beslutats av Socialdemokraterna i samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Det är med stolthet vi ser hur Blått Centrum verkligen blivit den framgångsrika samverkan mellan Region Gotland, Länsstyrelsen och Uppsala universitet vi ville se. Som Östersjöns största ö är ett blått centrum med fokus på blått näringsliv, forskning och utveckling kring hav och havsmiljö samt nav för kunskap och projektverksamhet som en självklarhet.

Första Linjen är ett fantastiskt exempel på samordnad och förebyggande verksamhet som gör det lättare för medborgare, i det här fallet för barn som mår dåligt och för deras familjer. Det är en lågtröskelverksamhet. Det ska vara lätt att komma i kontakt med vården när ditt barn mår dåligt. Effekterna av att barn och familjer snabbt och lätt kan få stöd ser vi i nu i skolan, men också framåt. Att klara skolan är det viktigaste för alla barn.

Vi tillför

 • 0,5 miljoner för permanentande av Blått Centrum
 • 4,7 miljoner för permanentande av Första Linjen

Kulturens återstart

Kulturen har sedan länge en stark ställning på Gotland och vid sidan av dess självklara egenvärde är kulturen också en bildnings- och tillväxtmotor för gotlänningar och besökare. Antalet verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna på Gotland är långt fler än i övriga riket och Gotland har under många decennier lockat till sig kulturskapare.

Under pandemin har kulturen haft det svårt, begränsningar i bland annat publik och utställningar har inneburit att kulturen fått verka på sparlåga. När vi nu tack vare vaccinationen ser ut att kunna återgå till ett mer normalt liv krävs därför en återstart av kulturen.

Genom att avsätta 1 miljon kronor till fria professionella kulturskapare kan vi möjliggöra detta. Det är ett tillskott som kommer skapa förutsättningar för ett ännu rikare gotländskt kulturliv. En sådan satsning möjliggör för fler att kunna både vara delaktiga och ta del av kulturen, mål som finns i region Gotlands kulturplan. Satsningen innebär också att fler kan ägna sig åt professionellt kulturellt skapande vilket är en förutsättning för att den kulturella sektorn ska kunna växa och utvecklas.

Socialdemokraterna vill också säkerställa att körsbärsgården ges goda förutsättningar att fortsätta sin verksamhet. Körsbärsgården har sedan några år signalerat behov av varaktig finansiering. Körsbärsgården är en verksamhet av mycket hög kulturell klass som vi på Gotland ska känna stor stolthet över. Att få ha en konsthall och skulpturpark av så hög kvalitet är inget vi kan ta för givet utan istället något vi behöver bejaka och stödja. Körsbärsgården är ett av de viktiga besöksmålen på Sudret och att avsätta en halv miljon årligen i stöd till verksamheten är en verklig landsbygdsatsning.

Vi tillför

 • 1 miljoner till fria professionella kulturskapare
 • 0,5 miljoner till uppräkning av stöd till kulturorganisationer – Körsbärsgården

Allas möjlighet till idrott och aktiv fritid

Under många år har vi sett en oroväckande trend med ett ökande stillasittande. Deltagande i idrottsföreningar har långsamt sjunkit under de senaste åren. Under pandemin har vi sett en oroväckande trend att allt för många valt att sluta med sin idrott alldeles för tidigt.

Att skapa goda vanor tidigt i livet är avgörande för att ha hälsosamma vanor längre upp i åren. Här spelar idrottsrörelsen på Gotland en central roll. Sedan 2017 finns Fritidsbanken på två platser på Gotland, Klintehamn och Visby. Fritidsbanken fungerar som ett bibliotek för utrustning. Verksamheten möjliggör för alla att kunna prova en idrott eller följa med skolklassen till ishallen. Den skapar också förutsättningar för att alla gotlänningar ska kunna ha en aktiv fritid.

Vi Socialdemokrater ser utmaningen vi står inför med ökad ohälsa och ser idrott och fysisk aktivitet som en del av svaret på hur vi kan möta detta. Fritidsbanken och RF-SISU Gotland vill göra mer för att knyta samman idrottsrörelsen med exempelvis fritidshemmens verksamhet och därigenom skapa rörelse och aktivitet.

Fritidsbanken sjunger idag på sista refrängen. Gotland är enda kommunen i Sverige som inte ger stöd till verksamheten och verksamheterna lever idag på tillfälliga resurser. Tillförs inte medel är Gotland första platsen där fritidsbanken fått avvecklas.

Vi Socialdemokrater vill se en utveckling där fler idrottar, har goda vanor och kan ha en aktiv fritid.

Vi tillför

 • 1 miljon för Fritidsbankerna

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Alla som kan arbeta, ska arbeta. Kompetensförsörjningen och sysselsättning är en av de största frågorna framöver. Jobben har alltid varit en central del i den socialdemokratiska politiken. Möjligheten att ha ett arbete skapar förutsättningar för människor att vara en del i samhället och öka makten över sina egna liv.

Många branscher har under många år larmat om bristen på arbetskraft med rätt kompetens. I takt med den demografiska utvecklingen där vi blir allt fler äldre och allt färre i arbetsför ålder krävs det att så många som möjligt kommer i arbete.

Samtidigt har vi många Gotlänningar som står långt från arbetsmarknaden och som har svårt att ta sig in eller tillbaka till ett arbete. Den ekonomiska krisen som är ett resultat av pandemin har också inneburit att arbetslösheten ökat. Jobb och sysselsättning är viktig för individen samtidigt som arbetslöshet och utanförskap kostar genom ökat försörjningsstöd. Regeringen har skjutit till stora summor för att stärka upp arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildning för vuxna. För att fler ska komma i arbete krävs en bred utbyggnad av utbildningsplatser och ett strategiskt arbete med att få fler i arbete. I synnerhet för grupper som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna anslår i vår budget 2 miljoner kronor till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och 1,8 miljoner kronor till regionstyrelseförvaltningen för att få fler i arbete. Genom att ha ett starkt operativt arbete får vi fler i arbete och genom att ha ett förstärkt strategiskt arbete kan vi bättre få en långsiktigt hållbar matchning mot arbetsmarknaden och säkerställa verkningsfulla insatser för att ha en hög sysselsättning på Gotland.

Regionstyrelsen stärks med

 • 1,8 miljoner för ökat strategiskt ansvar för arbetsmarknad och sysselsättning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden stärks med

 • 2 miljoner för aktiva arbetsmarknadsinsatser

Investeringar

Socialdemokraterna ser samma behov av investeringar som Alliansen gör i sitt budgetförslag. Det är viktigt att de stora investeringar vi gjort och gör i VA fortsätter. Här fortsätter vi investera 125 miljoner per år 2022-2024. Vi har hela tiden velat se en helt ny Alléskola. Nu ser Alliansen likadant på det och här ligger investering om 140 miljoner framåt. Investeringar i fler skolor prioriteras också under perioden. Tingsbrogården behöver byggas om och till samtidigt som två nya äldreboenden behöver byggas. Först planeras äldreboende i Klintehamn.

Totalt föreslås den gemensamma investeringsbudgeten som vi är överens att omfatta 554,8 miljoner år 2022, där 170,8 är i avgiftsfinansierad verksamhet och 384,1 i skattefinansierad.

Utöver ovan ligger som en del i vårt klimat-, energi och miljöpaket:

 • 10 miljoner i särskilda klimatinvesteringar

Långsiktigt och hållbart

Region Gotland har en god och stabil ekonomi. De Mellan 2017-2019 tog Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet ansvar för ett nödvändigt sparprogram om 170 miljoner. Målmedvetet genomfördes åtgärder som var nödvändiga för att få en stabil och långsiktigt hållbar utveckling av Region Gotlands ekonomi. Det var tufft men möjligt tack vare framförhållning med långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar för alla verksamheter där förväntningarna på var och en var tydliga.

Då omfördelade vi i realiteten resurser till vård och omsorg då kostnadsutvecklingen där var och är stor. Idag ser vi konsekvenserna i andra verksamheter som tog stort ansvar då – som inom skolan t.ex.

Vi Socialdemokrater ser att det besparingspaket som 200 miljoner som Alliansen fattade beslut om 2019 inte gett önskade resultat. Vi har återkommande efterfrågat tydlighet och påtalat brister i ledarskapet kring besparingarna. Dålig planering och brist på framförhållning medför att Region Gotland nu har kvar utmaningarna. Det är olyckligt. Den utredning som gjorts visar på potential i effektiviseringar på 157 miljoner över tre år. Socialdemokraterna ser positivt på att hitta effektivitet genom effektiva processer, digitalisering, lokalplanering, bättre upphandling och köptrohet. Här behöver vi ständigt bli effektivare. Att effektivisera i budget är också ett sätt att omfördela resurser till satsningar som behövs vid givet tillfälle. Det är dock inte långsiktigt hållbart för våra verksamheter att ständigt jobba med besparingar och effektiviseringar. Det tar hårt på chefer, medarbetare och verksamheter.

En lärdom från det sparpaket vi tog ansvar för är att det blir viktigt att politiskt följa och hela tiden ta ansvar för kvaliteten i välfärden, för medarbetares situation så vi inte förlorar i attraktivitet och samtidigt värna utveckling och tillväxt över hela ön. Här ser vi tyvärr brister idag.

Samtidigt handlar effektivisering mycket om att dämpa kostnadsutveckling. Socialdemokraterna tog flera sådana initiativ under förra sparprogrammet. Insatser som är förebyggande och samordnade medför minskade kostnader varje år. Exempel på det är Socialpsykiatriskt team, Barn- och äldresam, MiniMaria och Första Linjen. Här finns fler initiativ som behöver tas och som vi ser att vi framåt kan och vill ta ansvar för.

Vi föreslår

 • 40 miljoner i effektivisering

Förslag till uppdrag

Missbruks- och beroendeproblematik är utbrett på Gotland. Idag är arbetet kring personer med beroendeproblematik uppdelat mellan SON och HSN där samverkan behövs för att lyckas möta individens problem. Flera goda exempel på ännu mer samordnade insatser för att minska beroende- och missbruksproblematik gett framgång. Utifrån det ges

 • RS, HSN och SON får i uppdrag att tillsammans ta fram förslag på hur beroende- och missbruksvården kan utvecklas i syfte att förstärka arbetet och stärka samverkansstrukturer mellan de verksamheter som bidrar till att människor kan bryta sitt beroende. Uppdraget ska särskilt redovisa hur insatserna tar hänsyn till den inte sällan bakomliggande komplexiteten och därmed behov av samordnade insatser.
 • HSN och SON får i uppdrag att utreda förutsättningarna för Region Gotland att inrätta en s.k. familjecentral och därigenom förstärka det preventiva arbetet med barn och unga.

Arbete, sysselsättning och rutiner är förutsättningar för en väl fungerande vardag. Antalet unga utan de förutsättningarna är för många och fler unga vuxna hamnar där. Om vi bättre lyckas nå den unga vuxna med insatser minskar vi utanförskap och vanmakt hos individer samt minskar kostnader för samhället. Därför får

 • RS, SON, HSN och GVN i uppdrag att tillsammans ta fram förslag på hur arbetet med den unga vuxna i centrum kan förstärkas genom ökad samordning och anpassade insatser.
 • RS får i uppdrag att analysera Gotlands negativa utveckling av relativ bruttoregionalprodukt och föreslå åtgärder för att stärka denna och öka konkurrenskraften gentemot övriga riket.
facebook Twitter Email