Socialdemokraterna Gotlands budget 2023

En budget för välfärden och tryggheten - Socialdemokraterna lägger på Regionstyrelsens möte den 24 maj fram vårt förslag till budget 2023

Att Gotland har en skola, vård och omsorg av hög kvalitet och med god tillgänglighet skapar trygghet och attraktivitet. Välfärden är den viktigaste hörnstenen i att öka jämlikheten och för att få alla, oavsett bakgrund, att utvecklas och drömma. Därför prioriterar vi Socialdemokrater i vårt budgetförslag skolan, vården och omsorgen.

Vi vet att välfärden är beroende av att medarbetarna trivs, har en god arbetsmiljö och rätt förutsättningar att klara sitt jobb. Region Gotlands medarbetare ska orka, kunna och hinna göra sitt jobb och ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi fortsätter därför att prioritera personalens förutsättningar högt. Det gör vi för att vi vet att konkurrensen om medarbetare över Sverige är stor, men också för att vi ser att dagens medarbetare alldeles för ofta inte har en tillräckligt bra arbetsmiljö eller rätt förutsättningar.

Gotlands befolkning ökar. Det är glädjande. Samtidigt behöver vi blir fler som kan ta jobben. Då måste fler bostäder byggas till priser folk har råd att bo i. För att fler ska kunna flytta hemifrån och för att Gotland ska fortsätta växa krävs satsningar på bostadsbyggande. Vi behöver fler färdiga detaljplaner så vi får se fler byggkranar på Gotland. Vi har kunnat se under den gångna mandatperioden att byggandet gått ner kraftigt. Vi måste kunna säga ja och välkommen till den som vill investera och exploatera på Gotland. Så är det inte nu. Det riskerar i förlängningen Gotlands utveckling och därför väljer vi att utöka resurserna i hela samhällsbyggnadsprocessen.

Gotland behöver öka ansträngningarna för att nå klimatmålen. Det finns ingen tid att förspilla och vårt löfte till barn och unga är att vi kommer göra vad som står i vår makt för att Gotland ska nå Parisavtalets mål. Region Gotland ska tillsammans med civilsamhälle och näringsliv ta taktpinnen för en omställning och därigenom skapa framtidens jobb på Gotland. Nu stärker vi den interna kraften.

Välfärden

Välfärden ska finnas där när vi behöver den. Barn ska möta en skola som ger förutsättningar för dem att nå sina drömmar, sjukvården ska vara stark så att gotlänningarna ska få hjälp när de är som svagast och de äldre som är i behov av omsorg ska möta en äldreomsorg med deras bästa i centrum, inte vinstutdelning.

Corona-pandemin visade på revor i välfärden där framförallt villkoren för välfärdens medarbetare och beredskapen var för dålig. Nu krävs att vi i ord och handling gör något av lärdomarna från krisen. Vissa vill fortsätta på inslagen väg med besparingar i verksamheten och neddragningar på personaltätheten. Vi vill annorlunda.

Vi Socialdemokrater vill istället se att välfärden stärks. Ansvarsfullt och med långsiktighet ska en starkare välfärd byggas upp. En välfärd som sätter medborgaren i fokus. För att det ska vara möjligt krävs att vi tar tillbaka den demokratiska kontrollen och prioriterar välfärdens medarbetare före välfärdsbolagens vinster.

Förskolan och skolan ska vara bästa platsen för alla barn och då måste alla skolor vara bra skolor. Skolan har levt med stora besparingar i många år. När den grundläggande finansieringen av skolan urholkas riskerar fler barn att inte klara målen. Fler barn halkar efter tidigt och behoven av stöd ökar. Det är inte tillräckligt bra. Den grundläggande finansieringen av skolan behöver nu stärkas. Elevhälsan har under fler år fått kritik då den inte klarar lagkrav. Barn- och elevhälsan behöver nu stärkas.

Tryggheten

Gotland ska vara tryggt. I en orolig omvärld med krig i vår geografiska närhet och med en global pandemi färskt i minnet krävs att Region Gotland förstärker arbetet med såväl beredskap som det brottsförebyggande arbetet. Vi behöver också göra vår del i att bygga samhällsberedskap. Det handlar både om att trygga Gotland i en orolig omvärld men också om att vara väl förberedda för kris. Pandemin visade att Sveriges och Gotlands beredskap var för låg. Nästa gång ska vi vara bättre förberedda att möta kriser tillsammans.

På för många platser i vårt land är den upplevda tryggheten för låg. På Gotland är förutsättningarna bättre men vi behöver säkerställa att utvecklingen går åt rätt håll. Segregationen måste brytas, fler ska komma i arbete och få en plats i samhället och framtidshopp. Därför satsar vi resurser på skolan, på vuxenutbildningen och på fler vuxna som kan stötta unga. Ska vi bygga ett Gotland med hög trygghet krävs att samhället mobiliserar och tillsammans möter de utmaningar som polis, socialtjänst och skola ser.

Sammantaget vill Socialdemokraterna:

  • Personalkostnadskompensation (130 miljoner)
  • Ta bort sparbetingen på nämnderna (45,9 miljoner)
  • Förstärkt barn- och elevhälsa (2 miljoner)
  • Förstärkt samhällsbyggnad (23,5 miljoner)
  • Hållbarhetsarbete (2,5 miljoner + 5 miljoner kommande år)
  • Förstärkt krisberedskap (1,8 miljoner)
  • Skola/utbildning (34,1 miljoner)
  • Äldreomsorg (30,6 miljoner)
  • Hälso-sjukvård (47,4 miljoner)

Långsiktighet

Region Gotlands ekonomi har under mandatperioden räddats av extraordinära statsbidrag. Regeringen har inte bara kompenserat utan överkompenserat kommuner och regioner. Det har varit bra. Samtidigt vet vi att de underliggande strukturella utmaningarna inom främst hälso- och sjukvården finns kvar. Delår 1 visar på prognostiserat underskott i fyra av sju nämnder om -43 miljoner. Nämnderna äskade sammanlagt 213 miljoner, utöver resursfördelningsmodell, för 2023. Det visar att behoven i verksamheterna är stora. Socialdemokraterna värnar långsiktigt hållbar ekonomi. En realistisk budget och budgetdisciplin gynnar det.

Alliansens arbetssätt är att ge mycket med ena handen och kräva besparingar med andra. Sedan 2016 har Region Gotland satt tuffa sparkrav på verksamheterna. Vi ser att det satt spår. Att ständigt jaga besparingar tar tid och kraft från annat som skapar kvalitet och effektivitet. Alliansens sparpaket har dessutom varit dåligt planerat och svårt att förutse.

Det har blivit tydligt att stora besparingar i äldreomsorgen, i skolan och i sjukvården antingen haft som konsekvens att kvaliteten sjunker eller att de inte gått att genomföra. Nämnderna har unisont signalerat att Alliansens besparingsprogram på skolan, vården och omsorgen inte har möjlighet att ge resultat. Vi ser det som omöjligt att vård och omsorg ska kunna genomföra besparingar om sammanlagt 72 miljoner åren -23 och -24.

Med de goda ekonomiska förutsättningar som ökad befolkning och kraftfulla ökningar av statsbidrag innebär finns nu möjlighet att ta bort sparbetingen på nämnderna. Vi ser att vi måste våga ompröva och göra nytt med större tillit till nämnder och verksamhet att själva hitta insatser och arbetssätt som leder till dämpad kostnadsutveckling. Hur det uppnås ser olika ut i olika verksamheter. Här behöver ansvaret för prioritering och utveckling flyttas ut. Effektivitet är bredare än ekonomi och budget. Vi ser ett behov av att effektivisera i processer genom mer samverkan och tid för eftertanke, analys och förändring. För att nå dit behöver vi lyfta oss och tänka om.

Därför väljer vi att ha kvar 9,1 miljoner i besparing 2023. Summan motsvarar minskad kostnad på Visborg och kräver således inte andra effektiviseringar. Samtidigt skjuter vi till mindre.

Nettoeffekten blir att Socialdemokraternas budget ger 9 miljoner mer till Barn- och utbildningsnämnden, 2,5 miljoner mer till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 8,4 miljoner mer till Socialnämnden och 15 miljoner mer till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Samtidigt underlättas arbetet i verksamheten när man slipper jaga besparingar. På så vis tror vi att vår budget gynnar både utveckling, kvalitet och effektivitet i verksamheten med större grad av tillit till chefer och nämnder.

Investeringar

Gotlands befolkning ökar och vi blir samtidigt fler barn och äldre. Det ställer stora krav på investeringar. Vi delar syn på framtida investeringsbehov över partigränserna. Investeringsbudgeten motsvarar nästan 1,4 miljarder för åren 2023-2024. Stora investeringar i VA fortsätter med 125 miljoner per år. Alléskolan ska bli färdig och investeringar i förskolor och skolor behövs för att vi blir fler barn. Idrottshall i Roma ska byggas och en i Visby planeras. Nytt äldreboenden i Klintehamn, tillbyggnad av Tingsbrogården samt investeringar i sjukvårdslokaler ligger i perioden. Nytt badhus ska stå klart 2025. Utöver det sker årliga investeringar i gator, parker och lekplatser samt underhåll.

Vi Socialdemokrater lägger till investering till bygge av Skatepark på Sparken vid A7. Beräknad kostnad är 3-4 miljoner. Mötesplatser för barn och unga är viktiga. Allt fler barn blir stillasittande och många väljer bort förenings- och lagidrotter. Det är vårt politiska ansvar att säkerställa en rik fritid för fler.

facebook Twitter Email