Socialdemokraternas budgetförslag 2021

Trygghet i en oklar tid

Socialdemokraterna värnar välfärden. Vi är medvetna om välfärdens kraft för att möjliggöra för att alla människor ska kunna nå sina drömmar men också i att skapa trygghet i en orolig tid. Det gäller inte bara nationellt utan också på Gotland. Barn och unga som får en bra utbildning får inte bara bättre förutsättningar i livet utan kan också bidra i samhällsbygget. Äldre som arbetat ett helt liv ska på ålderns höst ges en god omsorg och människor som drabbas av sjukdom ska veta och känna att sjukvården finns där när de behöver den.

2020 var ett speciellt år. Välfärden fick dra ett tungt lass för att klara konsekvenserna av pandemin som alltjämt pågår. Det arbetet kommer med all sannolikhet fortsätta under 2021 och vår budget tar hänsyn både till personalens förutsättningar och behovet av handlingsutrymme under året.

Pandemin har krävt stora resurser och stora ansträngningar under 2020. Det har inneburit att visst planerat arbete fått pausas för att frigöra tillräckliga resurser att möta de akuta behoven. För 2021 måste budgeten fortsätta ge verksamheterna möjlighet att fokusera på rätt sak. Att begränsa spridningen av Corona och hantera konsekvenserna av den spridning vi ser. 

Den Socialdemokratiskt ledda regeringens omfattande satsningar på välfärden skapar mycket bra förutsättningar för välfärden att utvecklas och möta de ökande behoven. Med satsningar på äldreomsorgen, personal och sjukvården tilldelas Gotland 206,6 miljoner kronor totalt.

Den största skillnaden mellan Socialdemokraternas och Alliansens budget är att Socialdemokraterna pausar besparingarna i verksamheterna. Nu visar nämnderna någorlunda goda ekonomiska resultat. Det beror på de stora statliga tillskott Region Gotland fått i samband med pandemin. De historiskt stora underskott som nämnderna visade i april (-176 miljoner) hade fortsatt vara stora nu, utan tillskotten. Nämnderna har (rensat från statliga tillfälliga tillskott) svårt att klara verksamheten inom ram. Samtidigt har ett sparpaket lagts som är illa planerat. Fortfarande, så här sent på året, vet nämnderna inte vilken besparing de ska planera utifrån. Det ger inte verksamheterna långsiktigt stabila planeringsförutsättningar. Just det har varit och är viktigt för Socialdemokraterna för att skapa goda förutsättningar för verksamheterna.

I nämndernas underlag beskrivs tydligt stora konsekvenser när pengar ska sparas. Svårigheter att nå målen i gymnasiet, minskning av de viktiga förebyggande insatserna inom SON i form av t.ex. Mini-Maria, Första linjen vid psykisk ohälsa, minskad satsning på ST-utbildning inom sjukvården är några exempel på hur besparingarna i Alliansens budget riskerar leda till stora försämringar som vi inte kan acceptera. Att ge med ena handen och ta med den andra är en knepig väg att gå. Vi vill istället använda det utrymme som regeringens tillskott innebär till att fullt ut fokusera på att utveckla välfärden.

En stolthet Gotland haft är små barngrupper i förskolan. Under allianspartiernas ledning har vi sett en negativ utveckling med allt större barngrupper i förskolan. Alliansen vill i sitt budgetförslag låta denna utveckling fortsätta genom ytterligare besparingar. Vi är dessutom mitt i en stor utredning kring framtidens skolorganisation. Barn- och utbildningsnämnden föreslås, som enda nämnd, att få nästan 5 miljoner mindre nästa år, trots fler barn. Vi Socialdemokrater vill se en annan utveckling och skjuter därför till mer resurser till skolan. På det sättet tar vi ansvar också för vårt ställningstagande i skolorganisationsutredningen som nu pågår.

Socialdemokraternas budget 2021

Inga besparingar på 55 miljoner

Utgångspunkten för Socialdemokraternas budgetförslag är att inför 2021 ta bort det krav på besparingar om 55 miljoner som Alliansen låter ligga kvar. På så vis får vi mer resurser i verksamheterna. När vi läser konsekvenserna i nämnderna av besparingar blir vi oroliga. Färre som klarar gymnasiet, större barngrupper i förskolan, skolnedläggningar och neddragning av förebyggande och viktiga insatser, som Mini-Maria, Första linjen, Socialpsykiatriskt team och Familjefokus på Socialnämndens område är inte acceptabelt. De förebyggande insatserna har vi Socialdemokrater byggt upp för att de är viktiga både för individer och då vi vet att det kostar mindre med tidiga insatser än reaktiva.

Socialdemokraterna värnar alltid välfärden. Vård, skola och omsorg står under högt tryck. När besparingar med 55 miljoner plockas bort stärker vi framförallt Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. Det tillåter verksamheterna att fokusera på sitt uppdrag. Det skapar bättre planeringsförutsättningar och ger mer resurser till välfärden.

→ 11 miljoner mer än Alliansen till Barn- och utbildningsnämnden

→ 4,6 miljoner mer än Alliansen till Socialnämnden

Tillskott med 53 miljoner 

Vi skjuter till medel för kollektivtrafik, Samhällsbetalda resor, Energicentrum och arbetet med planer och exploatering. Vi stärker Miljö- och byggnämndens ram och vi möjliggör både arbete med fastighetsutvecklingsplan inom HSN samt lägger grunden för nytt äldreboende.

Löner och satsning på jämställdhet och brist

Socialdemokraterna införde 2012 satsningen på jämställda löner. Sedan dess har mer än 100 miljoner investerats. Det ska inte göra skillnad i lönekuvertet om du är man eller kvinna. Genom att fortsätta satsningen på jämställda löner utjämnar vi den historiska orättvisa som funnits. Den satsning som vi sjösatte har medfört att vi snart är i mål och stolt kan säga att vi nått jämställda löner inom Region Gotland.

Socialdemokraterna skjuter till 76 miljoner (2,2%) för löneökningar och 18 miljoner för att ytterligare satsa på jämställdhet och brist. Utmaningen gällande kompetensförsörjning är stor och ett sätt för Region Gotland att behålla personal och rekrytera vid behov är genom att ha konkurrenskraftiga löner.

Investeringar 2021-2022

Investering Belopp
Alléskolan 120 miljoner
Korttidsboende Korpen 60 miljoner
Om- och tillbyggnad Tingsbrogården 58 miljoner
LSS Gruppbostad 30 miljoner
Mottagning Lasarettet 15 miljoner
Ombyggnad/Renovering kök Högbyskolan 12,5 miljoner
Fortsatt satsning VA 267 miljoner (2021 och 2022)
Regionens fastigheter 130 miljoner (2021 och 2022)
facebook Twitter Email