Tillgång till bostäder måste prioriteras upp!

Tillgång till bostäder och bostadsbyggande måste prioriteras upp som den viktigaste frågan för utveckling på Gotland. Bristen på bostäder är ett stort hinder för inflyttning, kompetensförsörjning och för fungerande flyttkedjor för tillgång till bostad för fler. 2016 var Gotland det län där bostadsbyggandet ökade mest. Vi behöver vara där igen och mål för det måste sättas. För att komma tillrätta med bostadsbristen måste det varje år byggas ca 500 bostäder med olika upplåtelseformer och spritt över ön. Minst hälften av Region Gotlands marktilldelning bör gå till den som vill bygga just hyreslägenheter och mark för det bör vara billig. Här måste den politiska aktiviteten öka. Ett nytt ledarskap behövs.

Gotlandshem är nu inne i en process av förändring. Sånt är tufft, men med stabilt ledarskap som betonar transparens och delaktighet finns förutsättningar för ett arbetsklimat i bolaget som gynnar utveckling. Känslan är bra. Vi Socialdemokrater vill se utvecklad samverkan och samordning av strategier mellan Gotlandshem och Region Gotland så att tillgången till bostäder ökar. Ett samlat grepp kring det bostadspolitiska målet är nödvändigt. För att klara uppdragen om att bygga mer och förvalta fastigheter över ön med en långsiktigt hållbar ekonomi behöver bolagets tidshorisont vara längre. Planering och projektering tar tid. Till det vill vi Socialdemokraterna bidra. Fler möjligheter behövs i Gotlandshems verktygslåda som t.ex. Egna Hem, ägandelägenheter och blandade upplåtelseformer. Bostadsgaranti för studenter och unga måste bli mål och fler bostäder för gruppen måste byggas.

Debatten gick varm kring det ägardirektiv till bolaget Region Gotland beslutat om för 2020-2023. Alliansen ville ställa hårda, siffersatta krav om 4% i direktavkastning. Vi Socialdemokrater ville ha en mer öppen skrivning om effektivitet och långsiktigt hållbar ekonomi. Här gick beslutet i fullmäktige som vi ville. Bolagets styrelse valde sedan att trotsa fullmäktiges beslut (och med reservation från S) och besluta om 4% direktavkastning. Den nya ledningen vid Gotlandshem är mycket tydliga med att deras uppdraget inte medger den direktavkastningen. Tack och lov är de dock tydliga med att de avser hålla sig till det av fullmäktige beslutade och bortse från styrelsen. Det tackar vi Socialdemokrater för. Nu ser vi hur viktigt det var att vi stod emot de snäva ekonomiska ramar Alliansen ville driva igenom. Det hade fått förödande konsekvenser för bostadsbyggandet på Gotland.

Meit Fohlin, Gruppledare Socialdemokraterna

Bo Björkman, ledamot i Gotlandshem Socialdemokraterna

facebook Twitter Email