Vi tar ansvar i en tuff tid

Efter år av covid och nu krig, inflation och stigande priser är läget tufft i landets kommuner och regioner. 2023 lade 17 av 21 regioner en minus-budget. Inför 2024 kommer alla regioner att göra det. På fullmäktige 19 juni tog vi första steget för Region Gotlands budget för 2024.

Den enskilt största påverkan på kommuners och regioners ekonomi just nu är den stora kostnaden för att täcka framtidens pensionskostnader. För oss är det 400 miljoner mer -23 och -24. Det är kostnader vi inte kan påverka men som tar mycket budgetutrymme. Statsbidragen minskar samtidigt mycket och kostnaderna ökar.

När det är exceptionellt tufft är gemensamt ansvar att föredra. Det är en styrka att alla partier i fullmäktige är eniga. Vi kommer att fatta slutligt beslut om budget i november. Vi behöver veta mer om omvärldens påverkan på vår ekonomi och inte minst regeringens beslut kring statsbidrag för att sätta helheten. Nu är vi dock överens om ett gemensamt planeringsunderlag för driftsbudget. Vi skjuter till 4,4% till verksamheterna, 320 miljoner, när vi säkerställer full lönekompensation på märket 3,4%, medel för ökade priser och externa avtal och när vi håller fast vid vår resursfördelningsmodell där vi tar ansvar för demografi; dvs fler barn och äldre och sjukvårdens utveckling. Det är vi, alla politiska partier, överens om.

På så vis tar vi ansvar i en svår tid. Våra verksamheter får en bottenplatta, en utgångspunkt och så goda planeringsförutsättningar vi kan ge just nu. Det innebär en minusbudget så här långt – ett för Region Gotland och oss alla helt unikt beslut.

Vi kan göra det planerat och avvägt tack vare att Region Gotland har god ekonomi som byggts upp över tid. Den tidigare regeringen kompenserade också kommuner och regioner väl under pandemiåren. Tack vare det har vi kunnat sätta av 365 miljoner i en reserv, som vi kan använda nu.

De ekonomiska mål Region Gotland har finns kvar, trots tufft läge nu. Över tid är det viktigt att ha en god ekonomi med överskott. Inte minst för att klara de stora investeringar vi ser behov av framöver.

I svåra tider är gemensam styrka bäst. Socialdemokraterna och Moderaterna tar ansvar och ser med stolthet på den breda samverkan samtliga partier i fullmäktige tar för gotländsk välfärd.

facebook Twitter Email