Vi värnar skolan!

Nu är vi i budgettider. Överkostnader har funnits inom skolan. SKL har granskat vår skolekonomi 2014 och -17. Däremellan har vi sänkt våra överkostnader med 100 miljoner. Efter 2017 har vi hämtat hem ytterligare 50 miljoner genom sparpaketet. Kostnaden per elev i grundskolan har tidigare legat tydligt över rikets snitt. Gapet har minskat de senaste två åren. Skolan har sammantaget tagit ett stort ansvar i liggande sparpaket. Det har gett resultat. Trots att vi har fler barn i skolan idag har kostnaderna minskat.

Gotland är speciellt. Vi har en lägre tätortsgrad än alla län. Vi vill se en levande landsbygd också framåt. I alla dialoger kopplade till Serviceutbudsstrategin fick vi till oss att gotlänningarna värdesätter fortsatt spridd service och verksamhet. Vi bor spridda över hela ön. Ett spritt boendemönster spelar stor roll för kostnader i förskola och skola. Antalet elever per skolenhet är lägre än i övriga kommuner. Det hänger ju ihop med hur vi bor och att vi ser ett värde i att ha skolenheter spritt och därmed kortare bussresor för våra barn. Små skolenheter har vi och det kostar mer än färre stora. Det är det vägval vi gjort och som vi ännu uppfattar gotlänningarna vill värna. Att det ska få fortsätta kosta lite mer då närheten är viktig.

När vi sparat så mycket på skolan i fem år ser vi det omöjligt att fortsätta så. Givetvis finns det en konflikt mellan mindre pengar till skolan och vår förmåga att göra en skola bra för alla barn. Alliansen ger inför 2020 40 miljoner för fler barn men tar 20 miljoner i form av besparing. Då skjuter de till för hälften av de nya barn som börjar. Det är svårt att möta ökade behov med mindre pengar – år efter år. Här behöver vi välja framåt. Vad är vi beredda spara bort? Eller tvärt om – vad är vi beredda att skjuta till i form av skattemedel?

Större krav framåt ställer större krav på oss. Att som nu bara montera ner för att spara pengar kommer inte leda till att vi möter de högre kraven. Det är inte ångsiktigt ansvarstagande. Att bara montera ner kommer att drabba både barn, föräldrar och medarbetare. Att bara montera ner drabbar också landsbygden och självklart kvaliteten i våra som våra barn möter i förskola och skola. Barnen är vår framtid och skolan är kanske den viktigaste platsen där vi verkligen formar morgondagen. Vi värnar skolan!

Meit Fohlin, Regionråd (S)

Linus Gränskmark, Gruppledare Barn- och utbildningsnämnden (S)

facebook Twitter Email