Årets motioner till partidistriktets årsmöte.

Motion 1

Barn och Unga i Gråbo

Vid Gråbodagen samlade Gråbo-Bingeby S-förening in förslag på vad som behövde förbättras i Gråbo-området. Det visade sig att det fanns många önskemål om att förbättra underhållet på fotbollsplanens målställningar Fråga om målens underhåll verkar antigen hamnat mellan förvaltningars ansvar eller blivit en besparing. De dåliga målen får till följd att trots att ungdomarna vill nyttja planen blir det tråkigt då underhållet är eftersatt.
Ungdomarna vi mötte under Gråbo-dagen förde även fram att fritidsgården Puma skulle behöva vara öppen vid fler tillfällen men även för fler åldrar. För att förebygga att barn och ungdomarna i området inte har någonstans att ta vägen eller inte vill använda de möjligheter som finns på grund av dåligt underhåll, bör Socialdemokraterna arbeta för att samverkan mellan förvaltningarna blir bättre. Från och med 1 januari 2020 är ju även barnkonventionen lag i Sverige, vilket ger extra stöd för att hitta en samsyn mellan nämnderna. Narkotikaanvändningen ökar också och genom att ge barn och ungdomar möjlighet till andra mera meningsfulla aktiviteter kan man motverka flykten från verkligheten.
Vi yrkar
att Socialdemokraterna skall arbeta för en bättre samverkan gällande frågorna där flera förvaltningar är inblandade så att det gynnar våra barn.
Dessa kostnader i dag är en investering i dessa barn och ungdomars framtid
Gråbo-Bingeby Socialdemokratiska förening


Styrelsens föredragande: Jonathan Carlsson


Styrelsen håller med motionären att vikten av fritidsgårdar och dess verksamhet skapar mervärde för ungdomarna. Att fritidsgårdar bedriver sin verksamhet skapar möjligheter för ungdomar att hitta samhörighet och skapa en mötesplats. Med bredare verksamhet och fler öppettider så ökar möjligheten för att fånga upp fler ungdomar. Styrelsen håller även med motionären i att fritidsgårdar är en bidragande till att ge barn och ungdomar en meningsfull uppväxt och hållas undan kriminalitet.
Styrelsen föreslår årsmötet
Att bifalla motionen

Motion nr 2

Flexibla detaljplaner

Visby växer och behoven växlar över tid. Områden planlagda för handel kan plötsligt bli aktuella för bostäder eller vice versa. Att få till en detaljplaneändring är dock inte gjort i en handvändning. Därför vore det önskvärt att framtida detaljplaner görs mer flexibla, så att politiken kontinuerligt kan möta stadens utvecklingsbehov och bättre vikta olika intressen mot varandra. Därför föreslår vi: att S-gruppen i miljö- och byggnämnden ges ett särskilt uppdrag att framgent främja detaljplaner med större inslag av flexibilitet Visby den 4.1.2020 Gråbo-Bingeby S-förening

Styrelsens föredragande: Thord Ingesson

Motionären tar upp problemen med att behoven av tillgänglig mark för olika ändamål kan växla över tid. Där t ex. områden planlagda för handel plötsligt kan bli aktuella för bostäder eller vice versa. Att få till en detaljplaneändring är dock inte gjort i en handvändning. Motionären tycker därför att det vore önskvärt att framtida detaljplaner görs mer flexibla, så att politiken kontinuerligt kan möta stadens utvecklingsbehov och bättre vikta olika intressen mot varandra. Motionären föreslår därför att S-gruppen i miljö- och byggnämnden ges ett särskilt uppdrag att framgent främja detaljplaner med större inslag av flexibilitet. I sak har dock motionären rätt. Det är ofta svårt att på längre sikt förutse en stads eller samhälles behov av områden för olika ändamål. Miljö- och Byggnämndens roll blir ofta att tolka detaljplaner. Och det finns en möjlighet för ledamöterna att vara flexibla och godkänna bygglov för bebyggelse även om de inte uttryckligen har stöd i detaljplanen. En möjlighet som redan idag efter noga övervägande nyttjas av de socialdemokratiska ledamöterna. Men samtidigt är framtagandet och utformningen av detaljplanen en noga reglerad process. När väl en detaljplan är uppförd råder under de första 5 till 15 åren i praktiken en rätt att bygga i enlighet med detaljplanen. Detta regleras i Plan- och bygglagen. Om det för samma markområde i en detaljplan skulle vara tillåtet med t ex både handel och bostäder så skulle regionen inte kunna välja vilket av dessa som får byggas. Utan båda skulle vara tillåtna. Och inte kunna stoppas. Vi skulle då riskera få områden som fungerar dåligt ur bostadssynpunkt och som handelsområde. En sådan flexibel detaljplan som motionären efterfrågar skulle i praktiken motverka detaljplanearbetets yttersta syfte – att skapa väl fungerande områden. Vår bedömning är att motionärens förslag strider mot de krav som finns i Plan- och Bygglagen. Och skulle kräva en lagändring för att kunna genomföras.
Styrelsen föreslår årsmötet
Att avslå motionen

Motion nr 3

Få slut på våld i nära relationer.

Våld i nära relationer kostar det svenska samhället 21,5 miljarder per år. (källa: SOU 2015:55, Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck). Detta innefattar, polisutredningar, sjukvård, socialtjänstens insatser och förlorad arbetsinkomst m.m.. Bryter man ner denna summa till Gotlands befolkning så får man 124,5 miljoner. Per år. Då har vi inte talat om det verkliga hemska bakom dessa summor, alla trasiga vuxna och barn, fysiskt och emotionellt.
I år är det två år sedan #metoo, och även om många steg i rätt riktning tagits så är problemen inte borta och det är verkligen dags att vi i partiet tar krafttag mot våld i nära relationer, därför föreslår vi:
Att Socialdemokraterna Gotland förbinder sig att sätta fokus på denna fråga och avsätta medel till bekämpning av våld i nära relationer.
Att Socialdemokraterna Gotland arbetar för att partiet nationellt ska ha samma mål som ovan.
Att arbeta för att det nationellt blir en lagändring så att en person som mördar sin partner automatiskt förlorar rätten till att vara vårdnadshavare till gemensamma barn.
Gråbo Bingeby Socialdemokratiska förening.


Motion nr 4

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Socialdemokraterna tar aktivt ställning mot alla former av våld.
Syftet med motionen är att synliggöra Socialdemokraternas värderingar och ideologi i de forum som frågan om våld i samhället lyfts. Det är bra om partiets engagemang tydliggörs både inåt och utåt i partiet. Våldet påverkar hela samhället. Man säger att skolan har ett viktigt ansvar att informera samtidigt som det är där många kvinnor som är utsatta eller har varit utsatta arbetar. Många barn är tysta vittnen och själva offer för misshandel och de används ofta som vapen i konflikter. Att tvingas bevittna våld i hemmet är i sig psykisk misshandel. Barn har rätt till trygghet under uppväxten. I populärkulturen; musik, filmer, spel och serier m.m, så är det allt som oftast våld mot kvinnor i handling och text. Kvinnor dör och kommer dö om och när våldet normaliseras. Globalt är mäns våld ett hinder för kvinnor och barns mänskliga rättigheter. Många medborgare vill berätta om våldet som pågår och att vi politiker ska lyssna och agera. Tillsammans med organisationer som polisen, kvinnojourer, mansjour, Bris m fl kan vi ringa in våldet och hjälpa både offer och förövare.
Jag föreslår: – att S-föreningarna hjälps åt att skapa ett kontaktnät till viktiga organisationer som arbetar mot våldet och samla i ett gemensamt forum. – att S-föreningarna turas om att skicka en profilerad representant till föreläsningar och andra manifestationer som berör våldet i samhället. – att Socialdemokraternas ledamöter i HSN och SON lyfter frågan om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Vad görs och hur arbetar vi tillsammans? Tiina Hansson Västerhejde Socialdemokratiska förening har beslutat att ställa sig bakom motionen och anta den som sin egen. Tiina Hansson, ordförande


Styrelsens föredragande: Ulla Pettersson
Svar motion 3

Sverige är ett av världens bästa länder för kvinnor att leva i. Det är svårt att förstå att våldet mot kvinnor samtidigt är så stort i vårt land. En bakgrund till de höga siffrorna är att lagstiftningen efterhand förbättrats och utvidgats och att varje fall av misshandel och sexualbrott räknas för sig. Det förklarar däremot inte förekomsten av våld.
Vi har fått tre angelägna motioner i det här ämnet. Våld i nära relationer drabbar även män men är huvudsakligen riktat mot kvinnor. Politikområdet mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck har växt och utvecklats i både kunskap och åtgärder det senaste decenniet. Den utredning motion 3 hänvisar till är ett exempel på detta. Den strategin utredningen bland annat resulterade i har fyra mål:
• Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
• Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn
• Effektivare brottsbekämpning
• Förbättrad kunskap och metodutveckling
Regeringens har som ett av sina sex delmål för jämställdhet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Senast i december beslutade regeringen om 300 miljoner till åtgärder inom detta område.

Svar motion nr 4

Att s-föreningar samverkar om representation är en intressant idé. Partidistriktet kan dock inte fatta beslut som är bindande för föreningarna.
En förälder som dödat sitt barns andra förälder är inte lämplig att ta hand om barn. Den faktiska vårdnaden utövas oftast men inte alltid av samma personer som den juridiska. Den som dömts för mord har under mycket lång tid inte någon praktisk möjlighet att utöva ett faktiskt föräldraskap. Det innebär inte med självklarhet att den juridiska vårdnaden utan undantag ska fråntas den dömda föräldern. I ett uppmärksammat fall nyligen har en man dömts för mord på sin hustru efter så kallad aktiv dödshjälp. Det framstår som orimligt att föräldern i ett sådant fall ska ställas helt utanför vårdnaden av eventuella barn. Varje beslut om vårdnad av barn måste fattas efter individuell prövning med utgångspunkt i barnets bästa.
Styrelsen föreslår årsmötet
Att attsats 3:1 besvaras Att attsats 3:2 besvaras Att attsats 3:3 avslås
Att attsats 4:1 besvaras Att attsats 4:2 avslås Att attsats 4:3 besvaras

Motion nr 5

Studiedag om arbetet kring mäns våld mot kvinnor samt kvinnors och flickors utsatthet.

I Länsstyrelsens rapport:”Kön spelar roll, statistik 2019”, kan man läsa att kvinnor löper störst risk att bli utsatta för misshandelsbrott inomhus av en bekant. Inom ett flertal olika brottstyper ligger Gotland högt över riket i snitt.
Det gäller bl.a. grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning mot både flickor och pojkar under 18 år. Oron för misshandel är betydligt mindre på Gotland än riket i snitt, utom för kvinnor i åldern 16-24 år. Där är siffran lika stor som i riket, och dubbelt upp mot övriga åldersgrupper. Verklig utsatthet för misshandel är också dubbelt så stor på Gotland i denna åldersgrupp jämfört med riket.
Hösten 2004 antogs motionen Handlingsprogram för Kvinnofrid i Gotlands kommun av kommunfullmäktige.
Under år 2006 antogs handlingsprogrammet inom kommunen med strategier och åtgärder, förslag på förebyggande arbete samt utbildning och information.
Senaste uppdateringen av dokumentet antogs under 2019, Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor, Region Gotland 2019 – 2022.
Vi föreslår att partiet tar initiativ till en studiedag om regionens samlade arbete kring mäns våld mot kvinnor samt kvinnors och flickors utsatthet. Förslagsvis bjuder man in personer från regionens stab som arbetar med folkhälsostrategi, SOF, HSF, länsstyrelsen och gärna någon från polisen samt kvinnojouren att föreläsa och ge sin syn på arbetets olika delar. Det skulle kunna vara i anslutning till internationella kvinnodagen 8 mars.
S-kvinnor yrkar att Socialdemokratiska årsmötet beslutar
• att partiet tar initiativ till en studiedag (gärna i samarbete med S-kvinnor) om arbetet kring mäns våld mot kvinnor samt kvinnors och flickors utsatthet.
Motion 5 skriver om Region Gotlands handlingsprogram. Även länsstyrelsen har antagit en jämställdhetsstrategi 2018–23 med handlingsplaner mot våld och under 2019 påbörjat en jämställdhetsutbildning för chefer som hittills ett 60-tal chefer genomgått. Nätverket Samverkan mot våld samlr gotländska aktörer inom området.
Trots dessa insatser är problemet fortsatt stort. Det är fullständigt orimligt att mellan tio och tjugo kvinnor i Sverige årligen dödas av män de har eller haft en relation med och att ett okänt antal fler skadas fysiskt och psykiskt.


Styrelsens föredragande: Ulla Pettersson

Styrelsen instämmer fullt ut med motionärernas inriktning att våldet mot kvinnor måste minska. Vi är tveksamma till om det är extra medel som behövs. Socialdemokraterna har både i regionen och riket visat sin beredskap att stötta våldsutsatta kvinnor. Styrelsen uppmanar alla socialdemokrater med uppdrag som kan påverka detta att verka motionernas anda. Genom att följa arbetet, ställa frågor och begära redovisningar kan vi se till att våldet inte glöms bort. Ett bra sätt att öka medvetenhet och kunskap om detta kan vara en studiedag som föreslås i motion 5.
Styrelsen föreslår årsmötet
Att bifalla motionen

Motion nr 6

Meddelarfrihet

Medarbetarna är varje verksamhets största resurs. Att de trivs och har rätt förutsättningar att göra sitt jobb är avgörande för att de resurser vi investerar i välfärden också ska bli så träffsäkra som möjligt och borga för hälsofrämjande arbetsplatser. En viktig byggsten på en hälsofrämjande arbetsplats med människan i centrum – så väl brukare som medarbetare – är meddelarfrihet. Friheten att slå larm om något inte stämmer, om någon far illa eller om våra gemensamma resurser inte används på rätt sätt, är något vi socialdemokrater alltid bör slå vakt om. Därför yrkar vi: – att Socialdemokraterna Gotlands alla förtroendevalda i samband med utbildningsinsatser informeras om meddelarfriheten och vikten av att säkra den i så väl offentliga som privat drivna verksamheter. Visby den 4.1.2020 Gråbo-Bingeby S-förening

Styrelsens föredragande: Ulla Pettersson
Styrelsen delar synpunkterna i motionen om medarbetarnas värde o yttrandefrihetens vikt. Nyligen har vi i medierna kunnat ta del av exempel på att kommuner inte fullt ut respekterat den grundlagsfästa meddelarfriheten.
Förhoppningsvis ingår information om meddelarfriheten i de utbildningar regionen anordnar för förtroendevalda. Det motsäger inte på något sätt att vi också tar upp frågan i våra interna utbildningar. Inte minst är det viktigt att ständigt verka för att yttrandefriheten inte begränsas av privatiseringar av offentlig verksamhet.
Styrelsen föreslår årsmötet
Att bifalla motionen

Motion nr 7

Måltidspolicy i offentlig upphandling

Under nuvarande styre i Region Gotland är trycket hårt på privatisering. Socialdemokraterna kommer att noggrant bevaka varje enskild upphandling och också opponera sig där upphandling är uppenbart olämpligt. Det förefaller dock finnas majoritet för högt privatiseringstryck och när beslut väl är fattade, kommer det an på folkvalda att följa upp att villkoren för medarbetare och berörda brukare blir så goda som möjligt också med annan huvudman. Det gäller inte minst ifråga om de måltider som serveras inom t.ex. äldreomsorgen. Därför yrkar vi: – att Region Gotlands måltidspolicy ska gälla också i upphandlad verksamhet Visby den 4.1.2020 Gråbo-Bingeby S-förening

Styrelsens föredragande: Felix Jonsson
Styrelsen håller med om att det är av största vikt att verksamheten är så bra som möjligt både för brukare och anställd personal oavsett vem som är huvudman. Runtom i landet så har det flera gånger kommit rapporter om att privata aktörer väljer att spara in på mat till sina brukare i t.ex äldreomsorgen för att öka sina egna vinster. Vi tycker precis som motionären att regionens måltidspolicy därför bör gälla som minsta krav vid upphandlad verksamhet och yrkar bifall till motionen.
Styrelsen föreslår årsmötet
Att bifalla motionen

Motion nr 8

Schyssta villkor i offentlig upphandling

Vi socialdemokrater måste alltid stå upp för schyssta villkor, även i verksamheter vi inte är direkt ansvariga för. Offentlig upphandling omsätter enorma belopp varje år, Gotland är inget undantag. Här upphandlas allt från bussar och färdtjänst till måltider och äldreomsorg. Givetvis måste vi socialdemokrater efterfråga schyssta villkor också i upphandlade verksamheter. Därför föreslår vi: – att Socialdemokraterna Gotlands alla förtroendevalda i samband med utbildningsinsatser påminns om att vi i alla upphandlingar som lägst måste kräva kollektivavtalsliknande villkor Visby den 4.1.2020 Gråbo-Bingeby S-förening

Styrelsens föredragande: Felix Jonsson
Styrelsen delar motionärens uppfattning om att vi som parti måste stå upp för schyssta villkor i hela samhället och även att Regionen i egenskap öns största arbetsgivare skall föregå med gott exempel och värna sina anställdas välmående men även säkerställa att alla de företag som upphandlas via offentlig upphandling har schyssta villkor för sina anställda. Vår enda garant för schyssta villkor är att företag följer våra kollektivavtal det är därför otroligt viktigt att våra förtroendevalda aldrig får glömma att våra kollektivavtal alltid ska gälla som lägsta krav och det är aldrig en nivå som är okej att gå under styrelsen yrkar därför bifall till motionen.
Styrelsen föreslår årsmötet
Att bifalla motionen

Motion nr 9

Satsning på fler yrkeschaufförer

Full sysselsättning måste vara ständigt prioriterat i en välfärdsstat. Unga måste ges överblick över alternativen i arbetslivet och möjligheterna till omställning arbetslivet igenom måste också ständigt värnas. Alla som kan arbeta ska ges förutsättningar att under hela yrkeslivet ställa om för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Därför är det av yttersta vikt att bygga broar till nya yrken. Matchningen på arbetsmarknaden måste vässas för att de arbetsföra ska bli aktuella för de jobb som erbjuds. Bristen på yrkeschaufförer är skriande, ändå tycks utbildningsinsatser på området alltför lågt prioriterade. Det medför att potential i den arbetsföra befolkningen går förlorad och företag inte tillåts växa i den takt de skulle kunna. Samverkan med branschen måste också stärkas i syfte att åstadkomma förändring. Därför föreslår vi: att S-gruppen i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att särskilt driva frågan om utbildningsinsatser i syfte att öka tillgången på yrkeschaufförer och därtill främja samverkan med berörda branschföreträdare Visby den 4.1.2020 Gråbo-Bingeby S-förening


Styrelsens föredragande: Mikael Nilsson
Motionären vill driva frågan om utbildningsinsatser i syfte att öka tillgången på yrkeschaufförer och främja samverkan med berörda branschföreträdare. Branschen är starkt säsongsberoende och gruppen yrkeschaufförer kan vi säga ligger på knappt 100 personer. Andra grupper av yrkesarbetande chaufförer är anläggningsarbetare, jordbruk, transporter inom sten och kollektivtrafik, många av dessa yrken har mindre att göra på sommaren och fler jobbar därför som yrkeschaufförer under säsong.
Under sommar ökar gruppen yrkeschaufförer med en tredjedel ca 35 sommarjobbare. Den gruppen är viktig och de som återkommer är mycket viktiga. För att de som jobbar ska ha en långsiktigt hållbar arbetssituation behöver vi vara fler som återkommare, för att de ska kunna förena sommarjobbet måste det ge rätt till a-kassa, ett nytt arbetsvillkor kräver 6 månaders arbete.
Tidigare drev kommunen/regionen transportlinjen som lades ner och nu köps utbildningsplatser i Oskarshamn och Nynäshamn. Problemet börjar klarna nu när det visar sig att eleverna inte kommer tillbaka till Gotland utan stannar på sina utbildningsorter.
Styrelsen föreslår årsmötet
Att bifalla motionen


Motion nr 10

Startboende.

Det är svårt att få ett anpassat boende på Gotland i dag. Genom LSS-lagstiftningen kan man ansöka om Bostad med särskild service om man tillhör personkretsarna som den lagen riktar sig till.
Men det är svårt att bedöma behoven, speciellt för dem som bott med anhöriga. Vad klarar individen självständigt eller vad klarar hen på grund av stödet från anhörig. Det är också svårt att bedöma behovet av insatser bara genom att intervjua den med stödbehov och dess eventuella anhöriga, då de kan ha svårt att se sin eller sin anhörigas verkliga funktionsnedsättning. Här vore det bra om det fanns en möjlighet att få bo självständigt, men med tillgång till personal för att se de verkliga behoven som hen har. Det skulle minska risken för felaktiga beslut. Oavsett om det gäller beslut om exempelvis bostad med särskild service eller om det blir ett felaktigt avslag. Genom ett startboende blir det bättre förutsättningar att få de insatser som behövs och på rätt nivå. Någon behöver Bostad med särskild service, någon enbart boendestöd en tredje klarar sig med hemtjänstinsatser och några utan dessa former av insatser. Fördelen med startboenden blir som sagt att man sätter in rätt insatser och individen får möjlighet till den självständighet de klarar av.
Vi yrkar
att Socialdemokraterna på Gotland verkar för att man startar ett Startboende på Gotland.
Gråbo- Bingeby Socialdemokratiska förening.


Styrelsens föredragande: Linus Gränsmark
Behoven av hjälpinsatser hos olika individer i samhället är mycket skiftande. I motionen beskrivs hur en del behöver boende med särskild service. Ett så kallat startboende skulle kunna vara till hjälp vid den bedömning av vårdinsatser som ska genomföras enlig lagen om stöd och service, eller LSS som det ibland förkortas. Tanken att professionen har bäst förutsättningar att göra en adekvat bedömning i enskilda fall delas av styrelsen. Även om ett startboende kanske kunde vara en hjälp i bedömningen finns flera tveksamheter.
LSS träder ikraft när beslutet om att genomföra en bedömning om rätten till hjälp tas. Styrelsens bedömning är att startboende alltså skulle komma in i ett skede då lagen om stöd och service gäller. Den som har rätt till bostad med särskild service ska inte behöva flytta två gånger o kanske känna sig utsatt för bedömning. En risk med en extra mellanform är också att resurserna splittras. Det gör det svårt att bifalla eller besvara motionen.
Styrelsen menar dock att motionen andas välvilja och just den form av preventiv omsorg och vård som vi Socialdemokrater vill se mer av i samhället.
Styrelsen föreslår årsmötet
Att avslå motionen

Motion nr 11

Sysselsättning för dem med funktionsvariationer.

En grupp som kan hamna i kläm när arbetsförmedlingen omorganiseras är personer med funktionsvariationer. Digitalisering och stora förändringar av Arbetsförmedlingens (AF) arbetssätt där AF bland annat ska koncentrera sig mer på tillsyn än att jobba med arbetslösa riskerar att slå hårt mot dem med behov av anpassade anställningar. Då detta nu sammanfaller med de stora sparbeting som Region Gotland har på sina verksamheter ser vi en risk i att denna grupp i samhället riskerar att få ännu sämre förutsättningar till sysselsättning. Samtidigt visar forskning att det är viktigt att ha något att göra för att få en anledning att gå upp på morgonen. Ett jobb inom daglig verksamhet eller ett arbete med eller utan lönebidrag borde vara en rättighet, men absolut en rejäl möjlighet.
Vi yrkar därför
att Socialdemokraterna på Gotland fortsätter att arbeta för denna grupp av innevånare och motverka att neddragningar sker som drabbar dem.
Gråbo- Bingeby Socialdemokratiska förening.


Styrelsens föredragande: Linus Gränsmark
Motionären skriver om möjligheterna för människor med funktionsvariationer att få hjälp via Arbetsförmedlingen i den tid av neddragningar som vi ser nu. Även om uppdraget för AF har ändrats den senaste tiden, och troligen kommer att få se fler lättnader, så är det oroande för alla i behov av deras hjälp när det ser ut som det gör idag. I synnerhet i de grupper som står längst från arbetsmarknaden. Dit räknas människor med funktionsvariationer. Det finns inte någon Socialdemokrat som har svårt att känna för den här motionen eller de människor den berör.
Styrelsen föreslår årsmötet
Att bifalla motionen

Motion nr 12

I länsstyrelsens rapport ”Kön spelar roll, statistik 2019”, kan man läsa att Gotland ligger högt över riket i snitt inom ett flertal olika brottstyper. Det gäller bl.a. grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning mot både flickor och pojkar under 18 år. Oron för misshandel är generellt betydligt mindre på Gotland än riket i snitt, utom för kvinnor i åldern 16-24 år. Där är siffran lika stor som i riket, och dubbelt upp mot övriga åldersgrupper. Verklig utsatthet för misshandel är också dubbelt så stor på Gotland i denna åldersgrupp jämfört med riket.
I statistiken sticker också tre typer av sexualbrott ut. Dels Sexuellt ofredande där siffran för Gotland är nästan dubbelt mot riket. Dels Utnyttjande av barn under 18 år för sexuell posering och Köp av sexuell handling av barn under 18 år. Statistiken påverkas ev. av ett uppmärksammat fall under 2018 där en gotländsk man åtalades för sexbrott mot barn, varav ett 20-tal fanns på Gotland. Han hade tidigare dömts för upprepad misshandel av sambo och gemensamma barn. Faktum kvarstår dock att det var ett verkligt fall och det hände på Gotland.
Under 2003 tillsattes en tjänst som genuspedagog inom barn- och utbildningsförvaltningen. Med statliga bidrag erbjöds landets kommuner att delta i satsningar på jämställdhetsfrågor i skolan, det skedde genom ett samarbete mellan Göteborgs Universitet och Umeå Universitet. Man erbjöd kursen Värdegrund, jämställdhet och genusvetenskap som riktade sig till lärare i för-, grund- och gymnasieskolan. Dessa skulle sedan fungera som resurspersoner i jämställdhetsfrågor i kommunen. Avsikten var att varje kommun skulle ha minst en sådan person vid utgången av 2004. För de kommuner som anmält intresse, fanns också medel att söka i syfte att utveckla insatser som berör olika aspekter på jämställdhet bland barn och ungdomar. Det var ett angeläget projekt som bidrog till att få resurser och ett verktyg för att arbeta med dessa problem inom skolan.
Denna resurs har upphört sedan drygt ett år. Med tanke på det stora problem som finns i skolan med hot, trakasserier och flickors utsatthet är det angeläget att resursen genuspedagog finns som stöd i verksamheten.
En översyn behövs göras som belyser hur arbetet med jämställdhet och genusfrågor genomförts efter att tjänsten upphört inom barn-och utbildningsförvaltningen och hur man planerar arbetet framöver.
S-kvinnor yrkar att Socialdemokraternas årsmöte på Gotland beslutar:
• att motion lämnas till regionfullmäktige om behovet av översyn av arbetet med jämställdhet och genusfrågor inom BUN och GVN
S-kvinnors distriktsstyrelse Gotland

Styrelsens föredragande: Hanna Westerén
Sedan motionen skrevs, har det motionärerna beskriver bara blivit än mer uppenbart. Ett flertal gånger den senaste tiden har vi kunnat ta del av förskräckande statistik över hur olika flickor och pojkar har det i gotländsk skola, och över hur utsatta framför allt unga kvinnor är. Jämställdhet handlar som bekant om båda könen, om att både flickor och pojkar ska bli klara över sina rättigheter och över var ens egna gränser går och hur viktigt det är att respektera både sina egna och andras. Att insatsen med genuspedagog gjorde stor skillnad i gotländsk skola kan många vittna om, så väl privata som professionella vittnesmål talar sitt tydliga språk. Att insatsen försvunnit sedan drygt ett år är djupt olyckligt, inte minst sett till hur angeläget det uppenbarligen är att bryta normer och tidigt stävja skadligt beteende och främja respekt och gott bemötande. Styrelsen sympatiserar till fullo med motionärernas önskan om en översyn av jämställdhetsarbetet i de båda utbildningsnämnderna och håller det inte för osannolikt att det utöver genuspedagog kommer att framstå som oundgängligt att också komplettera med andra insatser på jämställdhetsområdet.
Styrelsen föreslår årsmötet
Att bifalla motionen

Motion nr 13

Visa skillnaderna!

Den socialdemokratiska politiken behöver bli tydligare för väljarna nu när en S-märkt regering måste lägga fram förslag som inte har förankring i partiet. Det gäller inte minst budgetförslagens fördelningsprofil.
De förslag till statsbudget som tidigare lagts fram av S och MP har en helt annan profil och utjämnande effekt än den som tillkommit efter samarbete med C och L och snarare ökar klyftorna. På många områden gäller detta särskilt för kvinnor. Detta bör nu och framöver tydliggöras på ett enkelt sätt genom jämförelser som är lätta att förstå och förklara.
Sådana jämförelser kan exempelvis vara i vykortsformat eller på annat lättillgängligt sätt som kan användas vid dörrknackning och andra direkta möten med väljare. Samma information ska naturligtvis spridas också i digital form.
En förutsättning för detta är givetvis att den socialdemokratiska politiken även fortsättningsvis har en fördelningsprofil som utjämnar skillnader i disponibel inkomst och minskar klyftorna i vårt samhälle samt förbättrar kvinnors villkor.
När kompromisser med andra partier blir nödvändiga måste det alltid framgå hur ett rent socialdemokratiskt förslag hade sett ut.
Samma metod med liknande jämförelser av förslag bör kunna användas lokalt, framförallt i budgetärenden.
Vi föreslår att socialdemokratiska partidistriktet på Gotland

  • fortsätter att på alla nivåer föra och bidra till en politik som minskar klyftorna i vårt samhälle och därmed också ökar jämställdheten mellan könen
    15
  • uppmanar partistyren att utforma underlag och material som på ett lättillgängligt och praktiskt användbart sätt tydliggör att socialdemokratisk politik minskar klyftorna och hur detta skiljer sig från borgerlig politik
  • gör motsvarande material på lokal nivå där det är tillämpligt
    S-kvinnors distriktsstyrelse Gotland

Styrelsens föredragande: Lilian Stenman
Motionären lyfter ett område som är angeläget och diskuteras mycket inom Socialdemokraterna. Att Socialdemokraterna skulle fortsätta regera var inte självklart varken efter att budgeten på en servettskiss drevs igenom eller ens innan januariavtalet blev klart. Det är ett stort ansvar som Stefan Löfven med regeringen och regeringsstödet har tagit på sig.
Stora delar av januariavtalet stämmer överens med vår Socialdemokratiska ideologi, men det finns delar som vi skulle vilja slippa driva igenom.
Styrelsen i Socialdemokraterna Gotland håller med om och arbetar vidare med den politik som motionären önskar. Att minska klyftor och öka jämställdheten stämmer överens med den politik vi för lokalt och driver på i alla nivåer. Vi kan även tänka oss att skicka en uppmaning till partistyrelsen att ta fram material som tydliggör skillnaderna i den politik som Socialdemokraterna vill driva om vi hade egen majoritet gentemot den vi nu tvingas att driva. Vad gäller på lokal nivå så är det en annan sits eftersom vi är i opposition och har redan inlett ett arbete med att ta fram ett motsvarande material.
Styrelsen föreslår årsmötet
Att bifalla attsats 1 och 2 samt anse attsats 3 besvarad.

Motion nr 14

Gotland har en målsättning att öka befolkningen.
Hinder för detta är svårigheten att hitta bostad på grund av höga priser på bostadsrätter och lång kö till hyresrätter. Dessutom tillämpar privata hyresvärdar ofta uthyrning i 10 månader eftersom de vill hyra ut till turister under högsäsong till högre priser och ofta möblerat Detta gör en ytterligare svårighet för de som vill flytta till Gotland.
Därför är det viktigt att bygga fler hyresrätter på Gotland.
Vi yrkar därför:
Att Socialdemokraterna Gotland verkar för att öka möjligheterna att hyra fastboende året runt och omöblerat.
Sydöstra Gotlands S-förening


Styrelsens föredragande: Thord Ingesson
Motionären anför att Gotland har som målsättning att öka befolkningen. Vidare menar motionären att den gotländska bostadsmarknaden, med höga priser för den som vill äga sitt boende och samtidigt långa kötider till fast boende i hyresrätt, utgör en svårighet för de som vill flytta till Gotland. Motionären vill därför att Socialdemokraterna Gotland verkar för att öka möjligheterna att hyra fastboende året runt.
Det stämmer att den gotländska bostadsmarknaden präglas av stora utmaningar och obalanser. Det byggs mycket nytt. Men mycket är relativt dyra bostadsrätter eller småhus avsedda för fritidsboende. Det finns en stor efterfrågan för prisvärt boende i hyresrätt. Inte bara i Visby utan över hela Gotland. Vi socialdemokrater vill använda vårt eget allmännyttiga bostadsbolag Gotlandshem för att bygga över hela ön. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har också återinfört investeringsstöden för hyresrätter.
Styrelsen föreslår årsmötet
Att bifalla motionen

Motion nr 15

Utjämna klyftorna i vårt samhälle!

Sverige var 1980 världens mest jämställda land vad det gällde disponibel inkomst i hela OECD. I dag ligger Sverige på nionde plats och vad värre är så ökar ojämlikheten snabbare i Sverige än i alla jämförbara länder. Enligt OECD:s Income Distribution Database har dessutom ojämlikheten accelererat under de senaste decennierna.
Hur skall vi åter bli ett jämlikt solidariskt Sverige? Först måste vi återta det politiska initiativet! Vi måste i alla lägen påvisa de stora problemen med marknadsliberalismen och dess vinsttänkande. Det har förändrat oss solidariska svenskar till självcentrerade egoister på cirka 30 år. Nu behövs reformer inom välfärden, bostadspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och miljöpolitiken. Till dessa omfattande reformer av det svenska samhället krävs en säker finansiering och efter borgerliga regeringar och en i dag övervägande borgerlig riksdag är statens inkomster magra.
Här måste med andra ord skattesystemet reformeras! Enligt en Novusundersökning år 2017 ansåg 78 % av svenskarna att det är viktigt att regeringen försöker minska klyftorna i samhället och 73 % ansåg att ett ekonomiskt jämställt samhälle är bäst. 60 % av svenskarna är också för en progressiv beskattning (högre skatt på högre lön). Detta betyder att en majoritet av alla svenskar i alla partier tycker att Sverige behöver mer jämlikhet. Det innebär att de med de högsta inkomsterna i samhället måste bidra med mer än de gör i nuläget. Sverige behöver därför åter en progressiv statlig skatt, högre skatt på kapitalinkomster och en rättvisare beskattning av de olika boendeformerna. Den politik som byggde Sverige så starkt kan åter stärka och ena landet. Vi socialdemokrater kan göra det på nytt!
Därför föreslår Sydöstra Gotlands Socialdemokratiska förening:
• Att Gotlands socialdemokratiska partidistrikt tar ställning för en politik som gör Sverige till ett solidariskt jämlikt land igen.
• Att vi uppdrar åt vår S-märkta riksdagsledamot tillika partistyrelseledamoten, att i riksdagsgrupp och partistyrelse verka för att vi åter blir ett tydligt socialdemokratiskt parti med vår egna solidariska jämlikhetsskapande politik (fri från trianguleringar och kopieringar! )
Östergarn 14 december 2019 Sydöstra Gotlands Socialdemokratiska förening
Motionen antagen på medlemsmöte ovanstående dag.

Styrelsens föredragande: Mikael Nilsson
Vi delar motionärernas oro för att jämlikheten har minskat i samhället. Det parlamentariska läget är sådant att vi tvingas försvara det vi redan uppnått. Vår strävan och ambition kvarstår dock. Styrelsen och LO distriktet har i höst tagit initiativ till att öka jämlikheten och ordnat möten i syftet att öka jämlikheten.
Styrelsen föreslår årsmötet
Att anse motionen besvarad

Motion nr 16

Förpackningsansvar

Att införa högre skatt på plastkassar är bra. Men det räcker inte. Det finns så mycket mer förpackningar som behöver bytas mot mer hållbara alternativ och gärna ändras så det inte behövs så mycket förpackningar till varorna.
Därför föreslår vi:

  • Att Socialdemokraterna Gotland arbetar för att producenter får mer morötter och piska att minska behovet av förpackningar och göra de som behövs mer hållbara.

Tingstäde Stenkyrka S-förening

Styrelsens föredragande: Hanna Westerén
Styrelsen instämmer i att nuvarande upplägg ifråga om förpackningar inte är hållbart. Glädjande nog pågår en hel del arbete för att sätta nya, mer hållbara produkter på marknaden. T.ex. forskas det på pappflaskor i stor skala, och flera av de stora aktörerna i avfallsbranschen betraktar idag avfall som resurs, vilket i sig ökar incitamenten för cirkulär ekonomi, och dito affärsmodeller. Principen att värna gentemot konsumenten måste vara att det ska vara lätt att göra rätt, de miljöfarliga förpackningarna måste stadigt göras dyrare och mer svårtillgängliga, för att slutligen helt försvinna från marknaden. Det pågår också diskussioner om att införa pant på fler produkter, vilket ju låter som precis det som efterfrågas i motionen. Arbetet för en cirkulär ekonomi som gör allas vår konsumtion mer hållbar, är verkligen något för Socialdemokraterna att driva så väl på lokal som nationell nivå. Årsmötet föreslås därför besluta:
Styrelsen föreslår årsmötet
Att bifalla motionen.

Motion nr 17

Bostäder på landsbygden

Det byggs en hel del bostäder i Visby och stadsnära, men inga hyreslägenheter där utanför. Trots att vi tydligt arbetar för en levande landsbygd. Det finns inga tomma lägenheter utanför Visby, så det borde finnas möjlighet att bygga fler. Det bästa är att satsa på att bygga i anslutning till stomlinjerna i kollektivtrafiken.
19
Tydligen är orsaken att Gotlandshem inte kan bygga på landsbygden på grund av olika orsaker. Att det blir för dyrt och man är rädd att lägenheterna inte går att hyra ut tex. Det borde gå att ha olika avgifter för t ex markupplåtelse, så att det gynnar landsbygden.
Därför föreslår vi:
• Att Socialdemokraterna Gotland arbetar för att det byggs fler hyreslägenheter på landsbygden, samt
• Att priserna hålls nere på landsbygden genom att bostäderna i Visby och stadsnära får betala något mer.
• Att återinföra skattereduktion på hyresrätter
Tingstäde Stenkyrka Socialdemokratiska förening
Slite Lärbro Socialdemokratiska förening

Styrelsens föredragande: Thord Ingesson
Motionären lyfter fram att det byggs en hel del bostäder i Visby men att det tillskapas väldigt få hyresrätter på övriga delar av Gotland. Och att nya hyresrätter är en viktig förutsättning för en levande landsbygd.
Motionären vill att Socialdemokraterna på Gotland arbetar för att det byggs fler hyreslägenheter på landsbygden. Det har också under lång tid varit socialdemokraternas målsättning att skapa nya hyresrätter över hela Gotland. Det har vi bland annat gjort genom vårt allmännyttiga bostadsbolag Gotlandshem och genom så kallad dubbel markanvisning. Där entreprenörer får tillgång till mark i Visby under förutsättning att de också bygger bostäder på en utpekat mark på landsbygden. Trots höga ambitioner har tillskapandet av nya hyresrätter på fler ställen än Visby gått trögt. Men vi fortsätter vårt målmedvetna arbete även från vår roll som oppositionsparti.
Motionären vill också att kostnaden för att bygga hyreslägenheter på platser utanför Visby hålls nere genom t ex. lägre markpriser. Markprisets påverkan på den totala byggkostnaden är relativt liten, i alla fall utanför de mest attraktiva områdena. Vi tror att även fortsatt på att principen om dubbel markanvisning är en möjlig väg för att öka byggandet av hyresrätter över hela Gotland.
I slutet av förra året återinförde den socialdemokratiskt ledda regeringen investeringsstödet för hyresbostäder. Vår bedömning är att investeringsstödet och rättvisare skatteregler för hyresrätten utgör viktiga styrmedel för att bygga fler hyresbostäder med rimlig hyresnivå. Dessa frågor hanteras dock av riksdag och regering och ligger utanför regionens direkta kontroll.
Styrelsen föreslår årsmötet
Att bifalla attsats 1 och avslå attsatserna 2 och 3.

Motion nr 19

Hälsans hus på A7

Snart har det byggts färdigt på gamla A7 fältet. En ny stadsdel med nya fina hus står färdig. De som bor där är en lite äldre befolkning med kapital inte så många barnfamiljer verkar det.
Det saknas dock någonstans för de nya visbyborna att träffas. Det skulle vara utmärkt med en hälsans hus med gympasalplats för tjänster för boendena behov av och vara en träffpunkt. I nya områden måste man väl även tänka på människans behov att mötas som gotlänningar normalt i församlingshem, bygdegård eller bastu.
Vi förslår regions utreda förutsättningarna för ett hälsans hus på gamla A7 fältet.
Visby S-förening


Styrelsens föredragande: Johnny Wiberg
Som motionären skriver så har bygget av en ny stadsdel kommit långt på det gamla A7 fältet centralt beläget i Visby, med närhet till en helt ny förskola med plats för 100 barn.
Styrelsen kan hålla med om att en träffpunkt för människor är viktigt, och att trycket på gymnastiksalarna i Visby är högt. Dock anser styrelsen att det inte ligger i Regionens uppdrag att bygga och driva en sådan verksamhet i det ekonomiskt ansträngda läget som regionen befinner sig i.
Styrelsen föreslår årsmötet
Att avslå motionen

Motion nr 21

Förskolans utveckling till och för Barnen, under hela skoltiden.

När, var och hur skall grunden läggas för barn? Jag tycker att skolan är i stort bra men, kan bli mycket bättre. Jag vet att den viktiga åldern i skolan är från fyra års ålder och fram till puberteten. Där skall grundläggas i lek, allvar, demokrati och repekt för varandra samt samtdidigt med vanliga ämnen i att skriva, läsa, räkna, lyssna…
Skolan har i Sverige blivit splittrad genom olika temaskolor och privata vinstdrivande dito. Våra skattemedel betalar dessa vinster. Skolan behöver bli likvärdig och jämställd för ”DE BÄTTRE SAMHÄLLENAS SKULL” som i en ”Aktuell jämlik och jämställd SPEGELBILD GENOM HELA SKOLTIDEN”.
Barnen behöver under hela skoltiden, kunskap, karaktärsmässig samt social grund, som gör det möjligt att vidmakthålla, vidareutveckla, solidarisk framgångsrikt samhälle lokalt som globalt.Då krävs det att från den pedagogiska utbildningen, bl.a. ha som uppgift att i det vardagliga skolarbetet arbeta med barnen på ett stimulerande, lärorikt sätt. Alla barnen skall vara med hela tiden, inget barn skall eller får vara utanför. Att verkligen lära sig att läsa, skriva och lyssna i en gemenskap som bygger på demokratisk ideologi. Det är i den riktningen utvecklingen måste gå. Jag yrkar på:
Att pedagogiken i den svenska skolan fokuserar på åldrarna 4-9 så att grunden är lagd inför övergången till mellanstadiet.
Att på sikt avskaffa offentligt finansierade friskolor Att: Gotlands partidistrikt ställer sig bakom en förskola, som ger alla barn en tryggare start från förskolan till fortsättningen i skol–arbetet. /Bengt Blomberg

Styrelsens föredragande: Jonathan Carlsson
Styrelsen förstår motionärens intentioner med att skapa en trygg uppväxt och skolgång för Sveriges barn och elever. Tyvärr så delar inte styrelsen uppfattningen att pedagogiken skall vara fokuserad på åldrarna 4-9 år, för pedagogiken behövs genom hela uppväxten. Från förskolan till gymnasiet. Det skall vara en självklarhet att elever känner att man har de verktygen man behöver för att gå vidare till nästa stadie i grundskolan, oavsett när i grundskolan det är. Inte heller delar styrelsen uppfattningen om att avskaffa den offentligt finansierade friskolan, då friskolan är ett brett begrepp med många olika typer av verksamheter. Att den vinstdrivande friskolan skall regleras håller styrelsen med om men att avskaffa den är inte till skolväsendets fördel. Under definitionen ingår även icke vinstdrivande föräldrakooperativ och andra små friförskolor som underlättar arbetet för många kommuner. Att barn skall ha en trygghet från förskolan in med sig i skolan är en självklarhet som ständigt arbetas med i förskolan och ingår i deras grunduppdrag. Styrelsen håller med motionären om att det är viktigt att påpeka vikten av tryggheten men som att ständigt arbete ser styrelsen det som svårt att uppmärksamma frågan mer än det redan görs.
Styrelsen föreslår årsmötet att avslå attsatserna 1 och 2 och anse attsats 3 besvarad

Motion nr 22

Hur kan vi Socialdemokrater på Gotland bidra till en hållbar utveckling för miljön med stöd av Agenda 2030 och de Globala målen? Den frågan finns med på den i höstas framarbetade prioriteringslistan genom Västerhejde Socialdemokratiska förening. Syftet med den här motionen är att knyta ihop ett förslag och efterföljande diskussioner till nåt konkret för att stärka betydelsen av att lokala insatser kan ha stor betydelse både för miljön och det Socialdemokratiska partiet. En idé kläcktes om att göra en aktivitet för miljön tillsammans med medborgarna. Jag hade som förslag att det Socialdemokratiska partiet ska hyra en container och placera på lämpligt ställe och bjuda in allmänheten till en skräpplockardag. (Vi kan då även passa på att bjuda på en Socialdemokratisk måltid – kokt med bröd.) Mikael Bogsjö tyckte det lät som en bra idé och utvecklade den till att vi kan använda partiets släpkärra för ändamålet. Conny Kristensen Gahnström tyckte att det kunde vara en bra aktivitet under Almedalsveckan. Jag föreslår: – att det här konkreta Socialdemokratiska miljöprojektet föregås av en cirkel om miljön och klimatet. – att miljöstädning, med eller utan cirkel, blir till en meningsfull fysisk aktivitet där barn och vuxna gör något tillsammans och med öns S-föreningarna. – att varje sosse på ön böjer sig ner(om man kan), var man än befinner sig, och förflyttar skräp dit det hör hemma. – att Socialdemokraterna formger och tillverkar en röd miljövänlig skräppåse som man kan ha i fickan när man är ute och rör på sig. Tiina Hansson Västerhejde Socialdemokratiska förening har beslutat att ställa sig bakom motionen och anta den som sin egen. Tiina Hansson, ordförande

Styrelsens föredragande: Ulla Pettersson
Västerhejde S-förening har aktualiserat en högst aktuell fråga genom att ta upp allas vårt ansvar för en hållbar utveckling lokalt och konkret. Styrelsen ser mycket positivt på idéer av den typen. Med de mindre resurser partidistriktet förfogar över efter 2018 års val är dock möjligheterna att från partiexpeditionen arrangera praktiska aktiviteter som städning i naturen nästan obefintliga. Styrelsens åsikt är att ombudsmannen bör koncentrera sig på organisering av parti- och valarbete och stöd till de föreningar som behöver. Konkreta aktiviteter som den motionen förordar är utmärkta att göra på föreningsnivå, gärna i samarbete mellan flera föreningar.
I distriktets verksamhetsplan för 2020 som representantskapet antog i november prioriteras den centrala studieplanen med medlemsutbildning i flera steg samt utbildning för förtroendevalda, i medlemsvärvning och dörrknackning. Planen innehåller även utveckling av föreningarnas studieverksamhet där en miljö- och klimatcirkel skulle passa alldeles utmärkt. Styrelsen uppmuntrar starkt sådana initiativ, särskilt som cirkelverksamheten behöver öka. På distriktsnivå bedöms redan beslutade studier vara anpassade till vad vi klarar av.
Uppmaningen i tredje att-satsen instämmer styrelsen gärna i. Det är dock svårt att fatta formella beslut på hur enskilda medlemmar ska bete sig.
Egna skräppåsar skulle förmodligen vara dyra att framställa och svåra att utforma så att de passar för olika sorters avfall och storlekar. Eftersom de ändå ska kastas blir synligheten begränsad.
Styrelsen föreslår årsmötet
Att attsatserna 1,2 och 4 avslås Att attsats 3 anses besvarad

facebook Twitter Email